Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Finn spørretimespørsmål etter

Alle (61 - 45 av 45)

 • Spørretimespørsmål fra Steinar Ness (Sp) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 18.10.2018

  Til behandling

  Dekningsdirektøren i Telenor uttalar til NRK Sogn og Fjordane 18. oktober 2018 at folk ikkje kan stole på mobilnettet til Telenor ved til dømes straumbrot. Kva samfunnsansvar meiner regjeringa at Telenor har for at infrastruktur som er viktig for folk sitt liv og helse i spreiddbygde strok, ikkje bryt saman i samband med framtidig uvær som storm, regn, flaum, vind og ras?
 • Spørretimespørsmål fra Tonje Kopstad (SV) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 18.10.2018

  Til behandling

  Svært varierende finansieringssystemer for de videregående skolene fører til at det i enkelte fylker eksisterer incentiver til å sentralisere skoledriften ved for eksempel å legge ned skoler i distriktene og samle elevene på færre og større skoler. I den nye Viken-regionen er det grunn til å frykte en slik sentralisering. Er statsråden enig i at dette er en utfordring generelt, og i Viken spesielt, og vil han vurdere tiltak for å sikre at elever ikke får en urimelig lang reisevei til skolen?
 • Spørretimespørsmål fra Martha Tærud (SP) til næringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 18.10.2018

  Til behandling

  I 2018-budsjettet økte regjeringen avgiften på all alkoholfri drikke med over 40 pst. Reaksjonene fra norske saft- og mineralvannprodusenter har vært entydige gjennom hele 2018. Avgiftskostnader på nær én milliard er en utfordring for videre produksjon og setter norske arbeidsplasser i fare. Regjeringen tar i sitt forslag til budsjett for 2019 ikke innover seg konsekvensene som forespeiles av disse bedriftene. Oppfatningen av avgiftens konsekvenser er åpenbart annerledes hos regjeringen, så hva mener statsråden vil være konsekvensene for norske familieeide bedrifter, og hvordan skiller disse seg fra avgiftskonsekvensene for internasjonale produsenter som har, eller potensielt ville ha, investert i produksjon i Norge?
 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 18.10.2018

  Til behandling

  Eit fleirtal på Stortinget vedtok i Innst. 51 S (2017-2018) følgjande: 'Stortinget ber regjeringen fremme sak for Stortinget om en ordning som sikrer elever på 1.-10. trinn minst én time fysisk aktivitet hver dag innenfor dagens timetall.' Vedtaket kom etter ein årelang kamp og var grunngjeve som eit tiltak for å redusere sosiale helseskilnader. Regjeringa skriv i statsbudsjettet at dei ikkje vil følgje opp vedtaket. Kvifor respekterer ikkje regjeringa Stortingets vilje?
 • Spørretimespørsmål fra Kari Anne Bøkestad Andreassen (Sp) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 18.10.2018

  Til behandling

  Fylkesmannen i Nordland foreslår å verne området Ursvatnet i Brønnøy kommune på bakgrunn av at det 7 000 mål store skogsområdet er innmeldt til frivillig vern. Et vern vil blokkere en planlagt utvidelse av kalkutvinningsvirksomheten i området, en virksomhet som på en bærekraftig måte gir næringsutvikling og verdiskaping i et fylke som ikke har opplevd befolkningsvekst på 50 år, men som er rikt på mineralressurser som regjeringen sier den ønsker å satse på. Mener statsråden at et slikt vern er til det beste for Nordland?
 • Spørretimespørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til landbruks- og matministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 18.10.2018

  Til behandling

  Dagens klimadebatt skiller ikke mellom CO2-utslipp fra fossilt og fornybart karbon. For husdyr skilles det heller ikke mellom om dyrematen kan spises av mennesker direkte eller om dyra spiser gras. Kan statsråden definere innholdet i utsagnet 'jordbruket må redusere utslipp pr. produsert enhet'?
 • Muntlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til landbruks- og matministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 17.10.2018

  Besvart: 17.10.2018 av landbruks- og matminister Bård Hoksrud

  Om hva statsråden tenker om matgleden for eldre mennesker, når et splitter nytt sykehjem åpnet uten kjøkken, og må få maten levert i plastkontainere
 • Muntlig spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til finansministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 17.10.2018

  Besvart: 17.10.2018 av finansminister Siv Jensen

  Om at Stortinget ba regjeringen om å etablere en offentlig løsning med informasjon om eiere av aksjeselskaper og et register over reelle rettighetshavere for å sikre åpenhet, og hvordan statsråden mener at vi er en foregangsnasjon innenfor åpenhet dersom vi legger terskelen på 25 pst. eierandel
 • Muntlig spørsmål fra Steinar Reiten (KrF) til landbruks- og matministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 17.10.2018

  Besvart: 17.10.2018 av landbruks- og matminister Bård Hoksrud

  Om hvilke virkemidler statsråden anser som de viktigste for å nå de målene Stortinget har satt, om at landbrukspolitikken skal legge til rette for et aktivt landbruk over hele landet og redusere inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper i samfunnet
 • Muntlig spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til finansministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 17.10.2018

  Besvart: 17.10.2018 av finansminister Siv Jensen

  Om hvordan finansministeren tror at de målrettede skattekuttene til dem med størst aksjeformue vil påvirke forskjellene i Norge
 • Muntlig spørsmål fra Heidi Greni (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 17.10.2018

  Besvart: 17.10.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Om hvor kommunestyrene skal kutte når kommunene får mindre å rutte med, om det er ungene i grunnskolen, dem som er avhengig av hjemmesykepleie, eller de eldre på sykehjemmet som skal betale prisen
 • Muntlig spørsmål fra Jonas Gahr Støre (A) til finansministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 17.10.2018

  Besvart: 17.10.2018 av finansminister Siv Jensen

  Om hvorfor regjeringen har gjort barnehager dyrere, med henvisning til at rekordhøye boligpriser og dyrere barnehage er av de forhold som bidrar til økonomisk usikkerhet, og at dette har betydning for nedgangen i fødselstallene
 • Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 17.10.2018

  Til behandling

  Siden planene om nytt regjeringskvartal kom, har det vært ønskelig å redusere byggevolumet for bl.a. å unngå at det framstår som en ruvende mur mot Oslo Øst. Siden jeg tok dette opp i en interpellasjon av 7. mai 2015, har regjeringen flere ganger gjentatt at den er åpen for fortsatt bruk av R5 og ev. R6 vest for Akersgata, som huser flere departementer i dag. Likevel er dette ikke nevnt i statsbudsjettets omtale av redusert byggevolum. Har regjeringen tatt standpunkt til om noen departementer skal ligge i R5 i framtida?
 • Spørretimespørsmål fra Siv Henriette Jacobsen (A) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 17.10.2018

  Til behandling

  I forbindelse med Stortingets behandling av Dokument 8:181 S (2017-2018) om behovet for en KVU på jernbanestrekningen Oslo-Stockholm og Oslo-Gøteborg la flertallet til grunn at det er viktig å få en avklaring av videreføringen av traseen fra Halden mot Gøteborg, samt en kartlegging av alternativ finansiering av tiltak på strekningen. Hva gjør regjeringen for å følge opp dette?
 • Spørretimespørsmål fra Øystein Langholm Hansen (A) til næringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 16.10.2018

  Til behandling

  Det har i den senere tid, kommet avsløringer i mediene av at Bring Trucking, et heleid datterselskap under Posten AS, systematisk har underbetalt sjåfører som kjører kabotasjekjøring mellom Sverige og Norge. Det er Nærings- og fiskeridepartementet som har eierstyringen av Posten. Som eier bør staten ha et særskilt ansvar for ikke å undergrave norske lønns- og arbeidsforhold. I hvor stor grad har lønns- og arbeidsforhold i Bring Trucking vært tema i eiermøter mellom statsråden og Posten?
 • Spørretimespørsmål fra Terje Aasland (A) til næringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 11.10.2018

  Til behandling

  Når statsråden konstaterer i budsjettet at det er lønnsomt for Color Line å fortsette som i dag, hvorfor vil han fortsatt endre reglene slik at de kan sette om lag 700 norske sjøfolk på land?
 • Spørretimespørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til kulturministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 11.10.2018

  Besvart: 17.10.2018 av kulturminister Trine Skei Grande

  Om det medfører riktighet at det er kommersielle aktører, og ikke myndighetene, som avgjør om infrastrukturen som ble brukt til å distribuere riksdekkende FM-signaler kan gjenopprettes, slik at beredskapsmeldinger kan kringkastes på FM-båndet dersom det skulle oppstå et behov for det
 • Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til finansministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 11.10.2018

  Fremsatt av: Martha Tærud (SP)

  Besvart: 17.10.2018 av finansminister Siv Jensen

  Om at avgiftene i Norge har økt kraftig siden 2013, samtidig som vi ser en eksplosjonsartet økning i subsidiert utenlandsk netthandel, og hvorvidt dette er en ønsket utvikling
 • Spørretimespørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 11.10.2018

  Besvart: 17.10.2018 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Om hvorvidt utgiftene og tidsbruken knyttet til nasjonale prøver står i samsvar med formålet og den faktiske nytteverdien for elevenes læring
 • Spørretimespørsmål fra Sandra Borch (Sp) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 11.10.2018

  Besvart: 17.10.2018 av helseministeren Bent Høie

  Om hva statsråden har tenkt å gjøre for å sikre tryggheten til innbyggerne i områdene som får økt responstid, med bakgrunn i at Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) har planer om å fjerne ambulansestasjoner og dagtilbud