Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Finn spørretimespørsmål etter

Alle (61 - 80 av 180)

 • Spørretimespørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 29.11.2017

  Besvart: 06.12.2017 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

  Om kva tilbod som har vorte betre for innbyggjarane i Sogn og Fjordane etter flyttinga av operasjonssentralen for politiet frå Florø til Bergen
 • Spørretimespørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 29.11.2017

  Besvart: 06.12.2017 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om hvorvidt Stortinget fikk et forslag basert på feilaktig informasjonsgrunnlag da saken om nedleggelse av heimevernsbasen Setnesmoen ble lagt fram i juni 2016, med henvisning til at regjeringen i landmaktproposisjonen i oktober 2017 foreslo å opprettholde Setnesmoen
 • Spørretimespørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til kulturministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 29.11.2017

  Besvart: 06.12.2017 av kulturminister Linda C. Hofstad Helleland

  Om hvorfor statsråden mener at Filmfondet skal ta kuttet på 16 millioner kroner, med bakgrunn i at det ikke er lenge siden Stortinget inngikk et filmforlik der man bad regjeringen satse, ikke kutte, på norsk film- og TV-dramaproduksjon
 • Spørretimespørsmål fra Per Martin Sandtrøen (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 28.11.2017

  Fremsatt av: Emilie Enger Mehl (Sp)

  Besvart: 06.12.2017 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

  Om hvordan statsråden forholder seg til de problematiske sidene ved leie av Norgerhaven fengsel, både når det gjelder økonomi og prinsipielle forhold, og hvordan en videreføring av fengselsavtalen er forenlig med Sivilombudsmannens kritikk
 • Spørretimespørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 28.11.2017

  Rette vedkommende: Utenriksministeren

  Besvart på vegne av: Utenriksministeren

  Besvart: 06.12.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Om hvordan og når norske myndigheter ble varslet av russiske myndigheter om utslipp av små mengder av det radioaktive stoffet ruthenium, med bakgrunn i at utslippene ble målt i Russland allerede 26. september, men først offentliggjort 20. november
 • Spørretimespørsmål fra Jon Gunnes (V) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 27.11.2017

  Besvart: 06.12.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Om hvilke tiltak statsråden vil sette inn for å hindre fremtidige togpåkjørsler av rein og andre dyr
 • Spørretimespørsmål fra Maria-Karine Aasen-Svensrud (A) til justis- og beredskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 23.11.2017

  Besvart: 29.11.2017 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

  Om hvordan statsråden vil sikre en forsvarlig kriminalomsorg og få ned antall volds- og trusselsituasjoner som det i dag meldes om overfor ansatte
 • Spørretimespørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til arbeids- og sosialministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 23.11.2017

  Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

  Basert på regjeringens anslag for utviklingen i norsk økonomi de kommende årene, hvordan vil utviklingen være for pensjonistenes kjøpekraft i 2018, 2019 og 2020, og hvis trygdeoppgjørene fortsetter å ende med fallende kjøpekraft grunnet pensjonsreformens underregulering av pensjonene, har regjeringen noen plan for å unngå en slik utvikling?
 • Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til finansministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 23.11.2017

  Besvart: 29.11.2017 av finansminister Siv Jensen

  Om hvilken effekt avgiftsøkningen på sjokolade- og sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer vil ha for norske arbeidsplasser, med bakgrunn i at man fortsatt kan handle momsfritt på nett fra utenlandske nettbutikker for inntil 350 kr
 • Spørretimespørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til kulturministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 23.11.2017

  Besvart: 29.11.2017 av kulturminister Linda C. Hofstad Helleland

  Om hva statsråden gjør av konkrete tiltak i kulturlivet for å bekjempe seksuell trakassering
 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 23.11.2017

  Besvart: 29.11.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Om statsråden vil sikre at nasjonal overdosestrategi blir vidareført, med bakgrunn i at målet med strategien, som var å få ned talet på narkotikadødsfall, ikkje er nådd
 • Spørretimespørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 23.11.2017

  Fremsatt av: Per Martin Sandtrøen (Sp)

  Besvart: 29.11.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Om regjeringen vil sørge for en løsning der den nasjonale ordningen for oppbevaring av pasientjournaler ved overdragelse og opphør av virksomhet drives i offentlig regi, med bakgrunn i at det pekes på Norsk helsearkiv på Tynset som et naturlig alternativ
 • Spørretimespørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 23.11.2017

  Besvart: 29.11.2017 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om statsråden kan gje døme på eit NATO-land som han meiner har eit like sterkt forsvar som Noreg har som ambisjon å ha, og som ikkje har dedikerte helikopter til sin hærstyrke
 • Spørretimespørsmål fra Petter Eide (SV) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 23.11.2017

  Fremsatt av: Solveig Skaugvoll Foss (SV)

  Besvart på vegne av: Klima- og miljøministeren

  Besvart: 29.11.2017 av næringsminister Monica Mæland

  Om hvorvidt statsråden mener at Norge, som allerede har fått tjene seg rike på å koke kloden, har et særskilt ansvar for å kutte sine klimagassutslipp
 • Spørretimespørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 23.11.2017

  Besvart: 29.11.2017 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om begrunnelsen for å samle Luftforsvarets skoleaktivitet ved Værnes, og hvorvidt Værnes fremdeles har betydelig ledig kapasitet og et investeringsbehov på 270 millioner kroner
 • Spørretimespørsmål fra Geir Jørgen Bekkevold (KRF) til barne- og likestillingsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 23.11.2017

  Besvart: 29.11.2017 av barne- og likestillingsminister Solveig Horne

  Om hva statsråden har gjort for å følge opp Stortingets anmodningsvedtak om å styrke Likestillings- og diskrimineringsombudets rammevilkår i budsjettet for 2018 i henhold til ombudets ressursbehov
 • Spørretimespørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til justis- og beredskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 23.11.2017

  Besvart: 29.11.2017 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

  Om statsråden kan redegjøre for hvor man står i saken om et miljø nummer to i Norge for å utføre DNA-analyser til bruk i strafferettspleien, med bakgrunn i at regjeringspartiene stemte i mot et forslag om å ta i bruk det akkrediterte Rettsgenetisk senter ved UiT Norges Arktiske Universitet til dette formålet
 • Muntlig spørsmål fra Nils Kristen Sandtrøen (A) til landbruks- og matministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 22.11.2017

  Besvart: 22.11.2017 av landbruks- og matminister Jon Georg Dale

  Om landbruksministeren kan garantere at regjeringen vil føre en politikk i tråd med Stortingets vilje og mål for den norske matpolitikken, der hovedmålet skal være økt norsk matproduksjon på norske ressurser
 • Muntlig spørsmål fra Tore Storehaug (KrF) til klima- og miljøministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 22.11.2017

  Besvart: 22.11.2017 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

  Om kva statsråden meiner vi kan og bør gjere for å sørgje for at reparasjon blir billigare samanlikna med nykjøp, slik at fleire vel å reparere framfor berre å kjøpe nytt, med bakgrunn i at det materielle forbruket vårt ikkje er berekraftig
 • Muntlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 22.11.2017

  Besvart: 22.11.2017 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

  Om klima- og miljøministeren vil sørge for at kraftforsyningen er tilstrekkelig utredet før saken om utbygging av feltet Johan Castberg i Barentshavet legges fram for Stortinget, med henvisning til at feltet vil ha store klimagassutslipp i en tid hvor Norge har som mål å nærme seg null utslipp