Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Finn spørretimespørsmål etter

Alle (61 - 80 av 375)

 • Spørretimespørsmål fra Mani Hussaini (A) til eldre- og folkehelseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 05.04.2018

  Besvart: 11.04.2018 av eldre- og folkehelseministeren Åse Michaelsen

  Om statsråden vil ta initiativ til mer forskning på eldre LHBT+-personer i Norge, for å kartlegge hvilke særskilte utfordringer de opplever ved å bli eldre og hvordan hjelpetilbudet kan tilpasses denne gruppen
 • Spørretimespørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 05.04.2018

  Besvart: 11.04.2018 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Om statsråden vil gjøre noe slik det blir mulig med dagsreiser med ferje fra Værøy til Bodø hele året
 • Spørretimespørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til eldre- og folkehelseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 05.04.2018

  Fremsatt av: Trond Giske (A)

  Rette vedkommende: Kulturministeren

  Besvart på vegne av: Kulturministeren

  Besvart: 11.04.2018 av eldre- og folkehelseministeren Åse Michaelsen

  Om statsråden vil bidra til at Norges frivilligsentraler igjen får sin rettmessige plass i statsbudsjettet, med bakgrunn i at frivilligsentralen for mange eldre både er et uformelt treffsted, et sted der en kan få praktisk hjelp, og et sted der den enkelte kan bidra med sin arbeidsinnsats og kunnskap
 • Spørretimespørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 05.04.2018

  Besvart på vegne av: Forsvarsministeren

  Besvart: 11.04.2018 av fiskeriminister Per Sandberg

  Om korleis statsråden tyder ordet «rådgjeving», med bakgrunn i at norske soldatar har gripe inn i stridssituasjoner fleire gonger i Irak der mandatet ligg i ordet, og korleis den tydinga er kommunisert til Stortinget
 • Spørretimespørsmål fra Tore Hagebakken (A) til eldre- og folkehelseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 05.04.2018

  Besvart: 11.04.2018 av eldre- og folkehelseministeren Åse Michaelsen

  Om statsråden er enig i at antallet personer med demens utgjør en stor økonomisk utfordring for mange kommuner, og hvordan statsråden vil bistå kommunene i å sikre disse menneskene et mest mulig verdig omsorgstilbud i åra framover
 • Spørretimespørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til olje- og energiministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 05.04.2018

  Besvart på vegne av: Olje- og energiministeren

  Besvart: 18.04.2018 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Om hva statsråden vil gjøre for å sikre at det gjennomføres gode nok kartlegginger av naturen før konsesjonsspørsmål avgjøres, slik at man ikke blir avhengig av at frivillige organisasjoner sikrer dette
 • Muntlig spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til kulturministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 04.04.2018

  Besvart: 04.04.2018 av kulturminister Trine Skei Grande

  Om vi kan forvente at regjeringen fremmer et forslag som sikrer rettferdig tilgang til å spare i utøverfond, og som dermed gir individuelle og lagspillere i idretten samme muligheter for overgang til yrkeskarriere
 • Muntlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til samferdselsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 04.04.2018

  Besvart: 04.04.2018 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Om hvorvidt vi vil se en endring i nedprioriteringen av skredsikringen på riksveinettet som denne blå-blå regjeringen og Solvik-Olsen har stått for
 • Muntlig spørsmål fra Espen Barth Eide (A) til klima- og miljøministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 04.04.2018

  Besvart: 04.04.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Om hvordan statsråd Elvestuen vil følge opp Stortingets vedtak om forsterkede klimamål, med bakgrunn i at representanten Elvestuen, i forbindelse med ratifiseringen av Parisavtalen i juni 2016, uttalte at det er avgjørende at alle land, spesielt verdens rikeste land, oppjusterer ambisjonene sine
 • Muntlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til klima- og miljøministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 04.04.2018

  Besvart: 04.04.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Om hva som gjøres for å følge opp Stortingets vedtak om naturvern og vern av utrydningstruede arter i behandlingen av naturmangfoldmeldingen, med bakgrunn i at bare 13 arter har fått beskyttelse til tross for at målet i loven var å utpeke rundt 400 såkalte prioriterte arter
 • Muntlig spørsmål fra Per Espen Stoknes (MDG) til klima- og miljøministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 04.04.2018

  Besvart: 04.04.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Om hva som er statsrådens plan for å få rovdyrene ut av rødlisten, med bakgrunn i at statsråden selv har et autentisk engasjement for natur og dyr, mens det er mer usikkert om regjeringen er oppriktig interessert i å ta trygt vare på dyrene som hører hjemme i norsk natur
 • Muntlig spørsmål fra Geir Jørgen Bekkevold (KRF) til kulturministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 04.04.2018

  Besvart: 04.04.2018 av kulturminister Trine Skei Grande

  Om hva en aktiv, støttende tros- og livssynspolitikk betyr for kulturministeren, med bakgrunn i at en regjeringsplattform for første gang utelot referansen til vår kristne og humanistiske verdiarv som grunnlag for regjeringens politikk
 • Muntlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 04.04.2018

  Besvart: 04.04.2018 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Om ikke statsråden, ut fra klimahensyn og trafikale hensyn, ser at Ringeriksbanen burde vært bygd først, før utbygging av E16, og så høste erfaringer fra jernbanen og sett om det i det hele tatt var behov for firefelts motorvei til Hønefoss, eventuelt en nedskalert, oppjustert eksisterende vei
 • Muntlig spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til kulturministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 04.04.2018

  Besvart: 04.04.2018 av kulturminister Trine Skei Grande

  Om ministeren anerkjenner Mediemangfoldsutvalgets konklusjon om at det haster å gjennomføre den politikken som skal sikre mangfoldet av frie, uavhengige medier, og når ministeren har tenkt å foreta seg noe og komme med en stortingsmelding på området
 • Muntlig spørsmål fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 04.04.2018

  Besvart: 04.04.2018 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Om hvem som har det overordnede ansvaret for norsk jernbane, med bakgrunn i forsinkelser og innstillinger og at det nå er så mange ulike selskaper og enheter på jernbanen, og hva samferdselsministeren sier til togpendlere som kommer for sent på jobben, eller som ikke rekker barnehagen
 • Spørretimespørsmål fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 04.04.2018

  Besvart: 11.04.2018 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Om hvorfor eldre bilførere i Norge må framvise helseattest for å beholde førerkortet etter fylte 75 år, mens bilførere i Sverige og Danmark ikke må det, og hvorfor ikke statsråden vil ta initiativ til å endre dette regelverket
 • Spørretimespørsmål fra Solfrid Lerbrekk (SV) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 04.04.2018

  Fremsatt av: Eirik Faret Sakariassen (SV)

  Besvart: 11.04.2018 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

  Om hvorvidt statsråden mener at UiS har et moralsk og etisk ansvar for å unngå samarbeid med det israelske universitetet Technion, som kan bidra til brudd på folkeretten og menneskerettighetene i okkuperte palestinske områder
 • Spørretimespørsmål fra Siv Henriette Jacobsen (A) til eldre- og folkehelseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 04.04.2018

  Besvart: 11.04.2018 av eldre- og folkehelseministeren Åse Michaelsen

  Om hvilke tiltak statsråden vil sette i verk for å få til den nødvendige dreiningen i eldrepolitikken fra et ensidig fokus på omsorg og pleie til også å inkludere flere tiltak for forebygging og mestring for alle
 • Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til fiskeriministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 03.04.2018

  Besvart: 11.04.2018 av fiskeriminister Per Sandberg

  Om hvilke konkrete mål regjeringen har for ivaretakelse av norske fiskeriinteresser sett i lys av brexit, hvilken kontakt regjeringen har med britene og EU, og om det er gjort noen fremgang i arbeidet med å sikre norske interesser på dette viktige området
 • Muntlig spørsmål fra Hadia Tajik (A) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 21.03.2018

  Besvart: 21.03.2018 av statsminister Erna Solberg

  Om at regjeringa sette ned eit utval som skal undersøkja behovet for etter- og vidareutdanning i arbeidslivet, utan at arbeidstakarsida er med på laget, og om det er slik at statsministeren ikkje ser på arbeidstakarorganisasjonane som ekspertar på sin eigen situasjon