Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Arbeids- og sosialministeren ASD (1 - 9 av 9)

 • Spørretimespørsmål fra Steinar Ness (Sp) til arbeids- og sosialministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 09.03.2018

  Til behandling

  Stortinget vedtok i møte 30. november 2017 at pensjonistar som ynskjer det, skal ha rett til å få utbetalingsinformasjon tilsendt fortløpande pr. post frå 1. juli 2018. Når og på kva måte vil Nav orientere pensjonistane om denne retten, slik at dei som ynskjer det, kan få tilbake 'slippen' frå og med utbetalingane i juli 2018?
 • Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til arbeids- og sosialministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 01.03.2018

  Besvart: 07.03.2018 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Om regjeringen vil revurdere en forskriftsendring som fjernet muligheten til å gi tiltakspenger til unge i alderen 16-18 år, med henvisning til at det er et viktig arbeidsredskap overfor unge som er i fare for å få problemer med kriminalitet, rus m.m.
 • Spørretimespørsmål fra Lise Christoffersen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 01.03.2018

  Besvart: 07.03.2018 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Om statsråden vil ta initiativ til en gjennomgang av regelverk og praksis for å legge forholdene bedre til rette for en heltidskultur ved våre sykehus
 • Spørretimespørsmål fra Siri Gåsemyr Staalesen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 27.02.2018

  Besvart: 07.03.2018 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Om at nordmenn med somalisk bakgrunn jobber mindre og har lavere utdanning og levekår enn andre grupper i Norge, og hvordan det kan ha seg at arbeidsministeren ikke fører en mer målrettet poltikk for å kvalifisere flere for arbeid, slik at de kan forsørge seg selv og sin familie
 • Spørretimespørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til arbeids- og sosialministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 23.11.2017

  Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

  Basert på regjeringens anslag for utviklingen i norsk økonomi de kommende årene, hvordan vil utviklingen være for pensjonistenes kjøpekraft i 2018, 2019 og 2020, og hvis trygdeoppgjørene fortsetter å ende med fallende kjøpekraft grunnet pensjonsreformens underregulering av pensjonene, har regjeringen noen plan for å unngå en slik utvikling?
 • Muntlig spørsmål fra Steinar Reiten (KrF) til arbeids- og sosialministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 08.11.2017

  Besvart: 08.11.2017 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Om hva slags tiltak som er mest aktuelle for å bedre pleiepengeordningen, med bakgrunn i at et samlet storting nå har bedt regjeringen komme tilbake med forslag om endringer som sikrer mer økonomisk trygghet og forutsigbarhet for foreldre med pleie- og omsorgsoppgaver
 • Muntlig spørsmål fra Solfrid Lerbrekk (SV) til arbeids- og sosialministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 08.11.2017

  Besvart: 08.11.2017 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Om å sørgja for at det italienske oljeselskapet Eni tettar sikkerheitsavvika om bord på Goliat-plattforma som Petroleumstilsynet påpeiker, ikkje berre på papiret, men òg i verkelegheita, med bakgrunn i at feil og manglar på plattforma vart oppdaga allereie i 2015
 • Muntlig spørsmål fra Hadia Tajik (A) til arbeids- og sosialministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 08.11.2017

  Besvart: 08.11.2017 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Om kvifor arbeidsministeren set ideen om fleksibilitet i arbeidsmarknaden høgare enn verkelegheita til arbeidstakarane som har behov for føreseielegheit og tryggleik, når bemanningsselskapa skal få auka høve til å bruka mellombelse tilsetjingar og ikkje treng å forplikta seg til eit bestemt tal timar arbeid per veke
 • Spørretimespørsmål fra Nicholas Wilkinson (SV) til arbeids- og sosialministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 10.10.2017

  Besvart: 18.10.2017 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Om hvilke konkrete grep den sittende regjering har gjennomført for å sikre at lønns- og inntektsgapet mellom menn og kvinner tettes, ut over å vise til arbeidslivets parter