Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Arbeids- og sosialministeren ASD (1 - 14 av 14)

 • Spørretimespørsmål fra Arild Grande (A) til arbeids- og sosialministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 14.05.2018

  Besvart: 23.05.2018 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Om hvorfor ikke regjeringen har prioritert å gjøre det enkelt for publikum å tipse a-krimsentrene om useriøsitet, sosial dumping og arbeidslivskriminalitet
 • Muntlig spørsmål fra Hadia Tajik (A) til arbeids- og sosialministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 09.05.2018

  Besvart: 09.05.2018 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Om kva regjeringa vil gjera av nye tiltak for å få organisasjonsgraden opp, med bakgrunn i at ein nyleg publisert forskingsartikkel viser korleis det norske skattefrådraget for fagforeiningskontingenten påverkar medlemskap i fagorganisasjonane
 • Muntlig spørsmål fra Hadia Tajik (A) til arbeids- og sosialministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 11.04.2018

  Besvart: 11.04.2018 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Om statsråden kan garantera at regjeringa kjem til å ha ein meir aktiv rolle opp mot EU i saka om eit europeisk arbeidsmarknadsbyrå, og at ho vil informera Stortinget jamleg om arbeidet for å sikra at norske interesser vert varetekne og at forslaget ikkje skal leggja hindringar for tiltak mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet
 • Muntlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til arbeids- og sosialministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 11.04.2018

  Besvart: 11.04.2018 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Om at Høyre, som går inn for å øke bruken av bemanningsbyråene gjennom Nav er på kollisjonskurs med stortingsflertallet, som i februar ba om tiltak for å stramme inn på bruken, og hvem statsråden nå vil lytte til
 • Muntlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til arbeids- og sosialministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 11.04.2018

  Besvart: 11.04.2018 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Om at det etter Senterpartiets mening må være faste ansettelser i bemanningsforetak, og hvorfor ikke statsråden kan støtte en slik linje
 • Spørretimespørsmål fra Steinar Ness (Sp) til arbeids- og sosialministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 09.03.2018

  Besvart: 21.03.2018 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Om når og på kva måte Nav vil orientere pensjonistane om retten til å få utbetalingsinformasjon tilsendt fortløpande pr. post frå 1. juli 2018, slik at dei som ynskjer det, kan få tilbake «slippen»
 • Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til arbeids- og sosialministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 01.03.2018

  Besvart: 07.03.2018 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Om regjeringen vil revurdere en forskriftsendring som fjernet muligheten til å gi tiltakspenger til unge i alderen 16-18 år, med henvisning til at det er et viktig arbeidsredskap overfor unge som er i fare for å få problemer med kriminalitet, rus m.m.
 • Spørretimespørsmål fra Lise Christoffersen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 01.03.2018

  Besvart: 07.03.2018 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Om statsråden vil ta initiativ til en gjennomgang av regelverk og praksis for å legge forholdene bedre til rette for en heltidskultur ved våre sykehus
 • Spørretimespørsmål fra Siri Gåsemyr Staalesen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 27.02.2018

  Besvart: 07.03.2018 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Om at nordmenn med somalisk bakgrunn jobber mindre og har lavere utdanning og levekår enn andre grupper i Norge, og hvordan det kan ha seg at arbeidsministeren ikke fører en mer målrettet politikk for å kvalifisere flere for arbeid, slik at de kan forsørge seg selv og sin familie
 • Spørretimespørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til arbeids- og sosialministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 23.11.2017

  Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

  Basert på regjeringens anslag for utviklingen i norsk økonomi de kommende årene, hvordan vil utviklingen være for pensjonistenes kjøpekraft i 2018, 2019 og 2020, og hvis trygdeoppgjørene fortsetter å ende med fallende kjøpekraft grunnet pensjonsreformens underregulering av pensjonene, har regjeringen noen plan for å unngå en slik utvikling?
 • Muntlig spørsmål fra Steinar Reiten (KrF) til arbeids- og sosialministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 08.11.2017

  Besvart: 08.11.2017 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Om hva slags tiltak som er mest aktuelle for å bedre pleiepengeordningen, med bakgrunn i at et samlet storting nå har bedt regjeringen komme tilbake med forslag om endringer som sikrer mer økonomisk trygghet og forutsigbarhet for foreldre med pleie- og omsorgsoppgaver
 • Muntlig spørsmål fra Solfrid Lerbrekk (SV) til arbeids- og sosialministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 08.11.2017

  Besvart: 08.11.2017 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Om å sørgja for at det italienske oljeselskapet Eni tettar sikkerheitsavvika om bord på Goliat-plattforma som Petroleumstilsynet påpeiker, ikkje berre på papiret, men òg i verkelegheita, med bakgrunn i at feil og manglar på plattforma vart oppdaga allereie i 2015
 • Muntlig spørsmål fra Hadia Tajik (A) til arbeids- og sosialministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 08.11.2017

  Besvart: 08.11.2017 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Om kvifor arbeidsministeren set ideen om fleksibilitet i arbeidsmarknaden høgare enn verkelegheita til arbeidstakarane som har behov for føreseielegheit og tryggleik, når bemanningsselskapa skal få auka høve til å bruka mellombelse tilsetjingar og ikkje treng å forplikta seg til eit bestemt tal timar arbeid per veke
 • Spørretimespørsmål fra Nicholas Wilkinson (SV) til arbeids- og sosialministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 10.10.2017

  Besvart: 18.10.2017 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Om hvilke konkrete grep den sittende regjering har gjennomført for å sikre at lønns- og inntektsgapet mellom menn og kvinner tettes, ut over å vise til arbeidslivets parter