Vedtak til lov om endring i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd

I Stortingets møte 17. juni 2013 ble det gjort slikt

vedtak til lov om endring i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd

I

I lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd skal § 23–3 andre ledd nr. 2 ny bokstav f lyde:

  • f) godtgjørelse til deltaker for arbeidsinnsats i deltakerlignet selskap i næring der det svares produktavgift som nevnt i § 23-5.

II

Endringa under I tek til å gjelde straks med verknad frå og med inntektsåret 2013.

Dag Terje Andersen
president