Vedtak til lov om endring i folketrygdloven

I Stortingets møte 11. juni 2018 ble det gjort følgende

vedtak til lov

om endring i folketrygdloven

I

I lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd skal kapittel 23 innhaldsliste lyde:

Kapittel 23. Finansiering

Bestemmelser om

  • folketrygdens utgifter står i § 23-1,

  • arbeidsgiveravgift står i § 23-2,

  • trygdeavgift står i § 23-3,

  • avgifter for visse grupper står i § 23-4,

  • produktavgift ved fiske m.m. står i § 23-5,

  • premie for frivillig forsikring for sykepenger og frivillig yrkesskadetrygd står i § 23-6,

  • refusjon av trygdeutgifter ved trafikkskade står i § 23-7,

  • refusjon av trygdeutgifter ved yrkesskade står i § 23-8,

  • tilskott fra staten står i § 23-10,

  • folketrygdfondet står i § 23-11.

II

Endringa under I tek til å gjelde straks.

Tone Wilhelmsen Trøen

president