Lov om endringer i folketrygdloven

Dette dokument

År 2004 den 3. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

vedtak til lov om endringer i folketrygdloven

I

I lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) gjøres følgende endringer:

§ 8-24 tredje ledd innledningen skal lyde:

Egenmelding kan likevel nyttes når vedkommende har vært i arbeid i fire uker etter avbruddet, dersom avbruddet skyldtes

§ 10-8 fjerde ledd skal lyde:

Det kan også ytes rehabiliteringspenger i en begrenset periode fra det tidspunkt det er fremsatt et krav i Aetat om yrkesrettet attføring.

§ 12-12 andre ledd første punktum skal lyde:

Når det er gått ett år siden ytelsen ble innvilget eller uføregraden forhøyet, kan en person ha en årlig pensjonsgivende inntekt på opptil grunnbeløpet (friinntekt) uten at uføregraden skal revurderes.

§ 12-12 tredje ledd innledningen skal lyde:

Mottakere av uførepensjon beholder retten til ytelsen selv om den reduseres eller faller helt bort

§ 12-13 nr. 1 tredje ledd skal lyde:

Bestemmelsene i § 10-10 tredje ledd, fjerde ledd og femte ledd første og tredje punktum, §§ 10-11, 10-14 og 10-15 kommer tilsvarende til anvendelse på tidsbegrenset uførestønad.

I kapittel 22 skal innholdsfortegnelsen strekpunkt 10 oppheves.

§ 22-12 tredje ledd nytt andre punktum skal lyde:

Det samme gjelder ved utbetaling av tidsbegrenset uførestønad for perioder hvor medlemmet har mottatt rehabiliteringspenger eller attføringspenger.

I innholdsfortegnelsen til kapittel 25 skal nytt strekpunkt 11 lyde:

  • opplysningsplikt ved saker etter lov om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere står i § 25-10a,

II

Ikrafttredelse. Overgangsbestemmelser

  • 1. Endringene i folketrygdloven §§ 8-24, 12-12, 12-13 og 22-12 og endringene i innholdsfortegnelsen til kapitlene 22 og 25 trer i kraft straks.

  • 2. Endringen i § 10-8 trer i kraft 1. juli 2004. Departementet fastsetter overgangsregler i forskrift.

Ågot Valle Sigvald Oppebøen Hansen
president sekretær