Lov om endring i lov 6. juni 2003 nr. 39 om burettslag (burettslagslova)

År 2006 den 30. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

vedtak til lov om endring i lov 6. juni 2003 nr. 39 om burettslag (burettslagslova)

I

I lov 6. juni 2003 nr. 39 om burettslag (burettslags­lova) skal § 8-13 annet ledd første punktum lyde:

Pengar skal plasserast som innskott i norsk bank eller i annan finansinstitusjon som har rett til å tilby slik teneste i Noreg.

II

Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer.

Berit Brørby Henning Skumsvoll
president sekretær