vedtak til lov om endring i lov 7. juni 1996 nr. 33 om Opplysningsvesenets fond

Dette dokument

År 2008 den 23. oktober holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Berit Brørby Henning Skumsvoll
president sekretær