Opplysningsvesenets fond

Ot.prp. nr. 60 (2007-2008), Innst. O. nr. 79 (2007-2008), beslutning. O. nr. 2 (2008-2009)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Kultur- og kirkedepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 12.09.2008 Innst. O. nr. 79 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Med stemmene fra regjeringspartiene (Ap, SV og Sp) er det vedtatt et tillegg i lov om Opplysningsvesenets fond § 5. Lovendringen gir Regjeringen hjemmel til å fastsette særlige bestemmelser om innløsning av festetomter der festeren har bolighus. En allerede vedtatt instruks om dette kan dermed iverksettes.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.09.2008

   Behandlet i Odelstinget: 23.10.2008

   Behandlet i Lagtinget: 03.11.2008