Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) (Lov-delen)

Prop. 56 LS (2017-2018), Innst. 278 L (2017-2018), Lovvedtak 54 (2017-2018)

Vedtak 741

Stortinget ber regjeringen fremme forslag om opphevelse av § 86 i ny åndsverklov som følge av at melde- og konsesjonsplikten avskaffes.