Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Verv og økonomiske interesser

Stortinget har et register der representantene er pålagt å registrere sine verv og økonomiske interesser innen én måned etter at nyvalgt storting har trådt sammen.

Se register for stortingsrepresentantenes verv og økonomiske interesser (pdf)

Ifølge Stortingets forretningsorden § 76 er registreringsplikten obligatorisk for stortingsrepresentantene og vararepresentanter som møter for innvalgt representant.

Regjeringens medlemmer er inkludert i registeret, med grunnlag i lov og forskrift som viser til Stortingets reglement.

Stortingets administrasjon har utarbeidet en veileder (pdf) til reglementet. Veilederen ble laget i forbindelse med de siste endringene i reglementet, som ble vedtatt 9. januar 2024 med virkning fra 1. mars 2024.

Stortingsrepresentantene registrerer sine verv og interesser i et elektronisk skjema. Se pdf-versjon av skjemaet.

Spørsmål om registeret rettes til konstitusjonell avdeling ved spesialrådgiver Øyvind Andersen på telefon 41 31 81 89, seniorrådgiver Grete Berggård på telefon 23 31 35 32 eller seniorrådgiver Anita Brønstad på telefon 23 31 35 71.

Reglement om register for stortingsrepresentantenes verv og økonomiske interesser

(Vedtatt av Stortinget 18. desember 2008, sist endret 9. januar 2024 med ikrafttreden 1. mars 2024, jf. Stortingets forretningsorden § 76.)

I. Registerets formål og virkeområde

§ 1. Formålet med registeret er å gi en samlet informasjon om stortings-representantenes verv og økonomiske interesser som har berettiget interesse for allmennheten.

Registreringsplikten omfatter alle verv og interesser som nevnt i dette reglementets §§ 2 til 11 samt § 15. Bare eksistensen og arten av de forskjellige interesser skal oppgis, ikke beløp, verdi eller mengde, med mindre dette følger særskilt av bestemmelse i dette reglementet.

Reglementet gjelder for alle innvalgte stortingsrepresentanter og vararepresentanter som møter i Stortinget. § 3 tredje ledd gjelder ikke for innkalte vararepresentanter.

II Registreringspliktige forhold

§ 2. Verv i private eller offentlige selskapers og interesseorganisasjoners styrende organer, samt i statlig eller kommunalt organ. For det enkelte verv opplyses om det mottas godtgjørelse. Vervets art og navn på selskapet, organisasjonen eller organet oppgis. Ulønnede verv i politisk parti registreres ikke.

§ 3. Selvstendig inntektsbringende virksomhet som utøves i tillegg til stortingsarbeidet, herunder f.eks. virksomhet som gårdbruker, lege, advokat, journalist, frittstående konsulentoppdrag etc. Arten av virksomheten oppgis.

Alle betalte oppdrag som nevnt i første ledd, og som representanten personlig tar del i omfattes, også om virksomheten/oppdraget formelt organiseres gjennom et selskap representanten eier selv, eller er medeier i.

Det angis særskilt og med beløp om enkeltoppdrag, eller flere oppdrag innenfor samme kalenderår for samme oppdragsgiver, har gitt en godtgjørelse på mer enn 50 000 kroner.

§ 4. Lønnet stilling eller engasjement som kommer i tillegg til vervet som representant. Stilling/engasjement og arbeids-/oppdragsgiver oppgis.

§ 5. Avtaler om permisjon og avtaler av økonomisk karakter med tidligere arbeidsgiver, herunder avtaler om fortsatt lønnsutbetaling, lån eller opprettholdelse av velferdsfordeler, pensjonsrettigheter og lignende i den tid vedkommende er medlem av Stortinget.

§ 6. Ansettelse, engasjement eller lignende avtale med fremtidige arbeidsgivere eller oppdragsgivere – selv om ansettelsen, engasjementet eller oppdraget først vil få virkning etter at vedkommende representant har trådt ut av Stortinget.

§ 7. Navn på selskaper, organisasjoner, institusjoner eller enkeltpersoner som yter vedkommende representant økonomisk støtte eller vederlag, herunder materielle fordeler, sekretærbistand o.l., og som kommer i tillegg til de midler Stortinget stiller til rådighet. Det angis særskilt og med beløp om økonomiske støtte eller vederlag fra samme kilde overstiger 50 000 kroner innenfor samme kalenderår.

§ 8. Fast eiendom som har betydelig verdi og som benyttes i næringsvirksomhet. Eiendommens betegnelse, eierform, og i hvilken kommune den ligger, oppgis.

Eiendom som i det vesentlige tjener som bolig eller fritidsbolig, registreres ikke etter denne bestemmelse. Det samme gjelder våningshus og driftsbygning på gårdsbruk.

§ 9. Selskapsinteresser (aksjer, andeler m.m.) som representanten selv eier enten direkte eller indirekte gjennom et annet selskap, eller som representanten forvalter. Selskapets navn og ansvarsform oppgis, samt eierandelen og antall aksjer mv. Utbytte av selskapsinteressene oppgis ikke.

Alle transaksjoner som en innvalgt stortingsrepresentant eller fast møtende vararepresentant foretar på vegne av seg selv eller andre, er registreringspliktige. For innkalte vararepresentanter gjelder tilsvarende registreringsplikt kun mens de møter. Om den enkelte transaksjon skal det, i tillegg til det som er angitt i første ledd, oppgis når transaksjonen er foretatt, og hva verdien er på transaksjonstidspunktet.

Endringer i selskapsinteresser som eies indirekte gjennom et annet selskap, skal meldes inn innen utgangen av hver måned. Det er ikke krav om å oppgi eierskap som børsnoterte selskaper har i andre selskaper.

Selskapsinteresser som eies indirekte gjennom et annet selskap er ikke omfattet av registreringsplikten dersom vedkommende, sammen med nærstående (jf. aksjeloven § 1-5 (1)), eier mindre enn 10 pst. av investeringsselskapet, og heller ikke deltar i investeringsbeslutninger der. Dette unntaket gjelder ikke for selskap som er organisert som ansvarlig selskap (ANS eller DA) eller kommandittselskap (KS).

Eierandeler i aksjefond eller annet verdipapirfond oppgis ikke.

Uavhengig av fjerde og femte ledd skal økonomiske interesser som eies indirekte gjennom et annet selskap eller andeler i aksjefond eller annet verdipapirfond meldes inn dersom det foreligger særlige personlige eller økonomiske interesser som kan gi grunnlag for mulige interessekonflikter.

§ 9 a. Gjeld i næringsvirksomhet over 10 ganger grunnbeløpet i folketrygden og garantiansvar over 20 ganger grunnbeløpet i folketrygden som representanten personlig hefter for. Dette omfatter ikke gjeld eller garantiansvar i aksjeselskap eller annet foretak med begrenset ansvar som representanten har eierinteresser i. Kreditors navn, navn på eventuelt tilgodesett i garanti- eller kausjonsforholdet og ansvarets art skal oppgis.

§ 10. Reiser/besøk til utlandet hvor utgiftene ikke i sin helhet dekkes av statlige midler, av det parti representanten tilhører eller av representanten privat, når reisen/besøket har tilknytning til vedkommendes virksomhet som representant. Hvem som bar utgiftene, navn på besøkslandet og tidspunkt for reisen oppgis.

§ 11. Gave eller annen økonomisk fordel, verd mer enn 2 000 kroner, mottatt fra innenlandsk eller utenlandsk giver, når gaven/fordelen har tilknytning til vedkommendes virksomhet som representant. Giverens navn, fordelens art og tidspunktet for ytelsen oppgis. Oppmerksomhets- og jubileumsgaver fra egen partiorganisasjon oppgis ikke.

III. Gjennomføringen av registreringsordningen

§ 12. For innvalgte stortingsrepresentanter, og vararepresentanter som er fast møtende, gjelder følgende regler:

  1. Opplysninger til registeret skal meldes til Stortingets administrasjon innen én måned etter at nyvalgt storting har trådt sammen. Innen 20 dager etter at registreringsfristen er utløpt etter nyvalg, skal registeret være tilgjengelig for allmennheten ved publisering på Stortingets nettsider.
  2. Endring av, eller tillegg til tidligere registrerte opplysninger, skal meldes innen ti virkedager etter at de nye opplysningene forelå. Vedkommende representants tidligere registrerte data arkiveres, og det elektroniske registeret oppdateres minst annenhver uke, med unntak av juli måned.


Andre vararepresentanter enn de som er nevnt i første ledd, plikter å melde opplysninger til registeret til Stortingets administrasjon første gang de møter i Stortinget. Endring av, eller tillegg til tidligere registrerte opplysninger, skal meldes når vararepresentanten møter på ny.

§ 13. Formular som benyttes til registreringen, skal godkjennes av Stortingets presidentskap.

§ 14. Opplysningene registrert i medhold av §§ 10 og 11 foreldes 10 år etter tidspunktet for reisen eller ytelsen.

§ 15. Dersom en representant vurderer å ha interesser av særlig personlig eller økonomisk art som har berettiget interesse for allmennheten, men som ikke er registreringspliktige etter kap. II, skal slike opplysninger også registreres.

§ 16. Stortinget kan behandle og publisere personopplysninger, herunder personopplysninger som nevnt i personvernforordningen artikkel 9, når det er nødvendig i henhold til reglementet her og utførelse av oppgaver i den forbindelse.

De registrerte opplysningene tas ut av det elektroniske registeret etter at vedkommende representant er gått ut av Stortinget, jf. § 12.

Sist oppdatert: 01.03.2024 10:54
: