Stortinget.no

logo
Hopp til innhald
Til framsida

Endringar i skattelovgjevinga

Ot.prp. nr. 18 (1996-97), unntatt kap. 3, Innst. O. nr. 42 (1996-97), beslutning. O. nr. 61-64 (1996-97)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Lova gjeld frå det tidspunktet som blir bestemt i lova, eller som regjeringa bestemmer.

Lovforslag frå FinansdepartementetSaka er behandla i finanskomiteenTilråding levert 14.12.1996Innst. O. nr. 42 (1996-97)

Saksgang

Status

  • Behandling og vedtak

    Lovsaka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

    Tilråding levert 14.12.1996

    Behandla i Odelstinget: 17.12.1996

    Behandla i Lagtinget: 20.12.1996