Endringar i skattelovgjevinga

Ot.prp. nr. 18 (1996-97), unntatt kap. 3, Innst. O. nr. 42 (1996-97), beslutning. O. nr. 61-64 (1996-97)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Lova gjeld frå det tidspunktet som blir bestemt i lova, eller som regjeringa bestemmer.

Lovforslag frå Finansdepartementet Saka er behandla i finanskomiteen Tilråding levert 14.12.1996 Innst. O. nr. 42 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 14.12.1996

   Behandla i Odelstinget: 17.12.1996

   Behandla i Lagtinget: 20.12.1996