Endring av Prop. 1 S (2012-2013) om statsbudsjettet for 2013 (grøne løyve til oppdrett av laks, aure og regnbogeaure)

Prop. 1 S Tillegg 2 (2012-2013), Innst. 8 S (2012-2013)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Fiskeri- og kystdepartementet Saka er behandla i næringskomiteen Tilråding levert 05.12.2012 Innst. 8 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et forslag fra regjeringen til bevilgninger på rammeområde 9 (Nærings- og handelsdepartementet og Fornyings-og administrasjonsdepartementet), ramme område 10 (Fiskeri -og kystdepartementet) og rammeområde 11 (Landbruks- og matdepartementet). Stortingets flertall, bestående av representantene fra Ap, Sv og Sp, har fordelt kr. 4 466 311 000 på kapitler og poster på rammeområde 9, kr. 377 270 000 på kapitler og poster på rammeområde 10, og kr. 16 303 073 000 på kapitler og poster på rammeområde 11.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 05.12.2012

   Behandla i Stortinget: 12.12.2012