Lov om fastsetjing og endring av eigedoms- og rettshøve på fast eigedom m.m. (jordskiftelova)

Prop. 101 L (2012-2013), Innst. 403 L (2012-2013), Lovvedtak 97 (2012-2013)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Landbruks- og matdepartementet Saka er behandla i justiskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for næringskomiteen til uttalelse Tilråding levert 04.06.2013 Innst. 403 L (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtatt ny lov om virksomheten i jordkskifterettene. Ny jordskiftelov avløser gjeldende jordskiftelov fra 1979. Hovedformålet for den nye loven er en moderne lov som er enklere og lettere å forstå for dem som skal bruke den.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 04.06.2013

   Behandla andre gang i Stortinget 13.06.2013