Grunnlovsforslag om endring av Grunnloven § 108 (samene som urfolk)

Dokument 12:1 (2014-2015), Innst. 126 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Saka er behandla i kontroll- og konstitusjonskomiteen Forslag fra (A), (V), (SV), (KrF), (MDG) Tilråding levert 15.01.2019 Innst. 126 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Grunnlovsforslag 1, 28 og 37, jf. Innst. 126 S (2018-2019) og Dokument 12:1 (2014-2015), 12:28 (2015-2016) og 12:37 (2015-2016) om endring av Grunnloven § 108. I forslag 1 som er fremmet av Martin Kolberg, Helga Pedersen, Abid Q. Raja, Hans Fredrik Grøvan, Karin Andersen, Rasmus Hansson, Gunvor Eldegard og Jette F. Christensen foreslås ordlyden "samene som urfolk". Forslaget ble enstemmig ikke bifalt. I forslag 37 som er fremmet av Per Olaf Lundteigen og Kjersti Toppe, foreslås ordlyden "det samiske folk". Forslaget ble mot 2 stemmer ikke bifalt. I forslag 28, som er fremmet av Martin Kolberg, Helga Pedersen, Kirsti Bergstø, Torgeir Knag Fylkesnes og Abid Q. Raja, foreslås ordlyden "det samiske folk, som landets urfolk". 95 stemte for, mens 71 stemte mot forslaget, og det oppnådde derfor ikke grunnlovsmessig flertall.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 15.01.2019

   Behandla i Stortinget: 29.01.2019