Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven)

Prop. 40 L (2017-2018), Innst. 271 L (2017-2018), Lovvedtak 52 (2017-2018)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Finansdepartementet Saka er behandla i finanskomiteen Tilråding levert 08.05.2018 Innst. 271 L (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtatt ny lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven) som bygger på Hvitvaskingslovutvalgets utredninger og gjennomfører EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv. Loven ble vedtatt enstemmig med unntak av § 4 første ledd bokstav g og § 4 sjette ledd som ble vedtatt med stemmene fra Høyre, FrP, Venstre og KrF.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 08.05.2018

   Behandla andre gang i Stortinget 22.05.2018