Endringar i folketrygdlova (tredeling av foreldrepengeperioden ved 80 prosent uttak)

Prop. 4 L (2018-2019), Innst. 44 L (2018-2019), Lovvedtak 9 (2018-2019)

Merknad

Familie- og kulturkomiteen ber om skriftlig innspill i forbindelse med behandling av saken. Innspill kan sendes komiteens postmottak: familie-kultur@stortinget.no. innen 29. oktober kl. 23.59.

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Lova gjeld frå det tidspunktet som blir bestemt i lova, eller som regjeringa bestemmer.

Lovforslag frå Barne- og familiedepartementet Saka er behandla i familie- og kulturkomiteen Tilråding levert 13.11.2018 Innst. 44 L (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtat en endring i folketrygloven som innebærer at hver av delene som er øremerket henholdsvis mor og far utvides til 19 uker når det velges en dekningsgrad på 80 prosent av forelderepengegrunnlaget (redusert sats). Dette betyr at den delen av stønadsperioden som foreldrene kan dele fritt, reduseres fra 26 til 18 uker, da den totale lengden på stønadsperioden ikke endres. Endringene får virkning for de tilfellene der uttak av stønadsperioden starter 1. januar 2019 eller senere.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 13.11.2018

   Behandla andre gang i Stortinget 27.11.2018