Helsenæringen. Sammen om verdiskaping og bedre tjenester

Meld. St. 18 (2018-2019), Innst. 48 S (2019-2020)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Melding frå Nærings- og fiskeridepartementet Saka er behandla i næringskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for helse- og omsorgskomiteen til uttalelse
Tilråding levert 19.11.2019 Innst. 48 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har drøftet en melding fra regjeringen om Helsenæringen - Sammen om verdiskaping og bedre tjenester. Denne meldingen presenterer regjeringens politikk for helsenæringen. Hovedmålet med meldingen er å bidra til økt konkurransekraft i den norske helsenæringen og samtidig bidra til en mer bærekraftig helse- og omsorgstjeneste, i form av mer effektiv forebygging, behandling og omsorg. Hovedutfordringene for videre vekst og utvikling i helsenæringen antas å ligge i etterspørselssiden i det norske hjemmemarkedet. Pasientens helsetjeneste må utvikles innenfor bærekraftige rammer, og næringslivet er en del av løsningen. Et attraktivt hjemmemarked for helsenæringen vil danne grunnlag for økt verdiskaping og flere lønnsomme arbeidsplasser i norsk økonomi. Ulike mindretallsforslag fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti fikk ikke flertall i Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 19.11.2019

   Debattert i Stortinget 26.11.2019
   Votert i Stortinget 26.11.2019