Helsenæringen. Sammen om verdiskaping og bedre tjenester

Meld. St. 18 (2018-2019)

Status: Meldinga er til behandling i komiteen.

Melding frå Nærings- og fiskeridepartementet Saka er til behandling i næringskomiteen Utkast til innstilling forelegges for helse- og omsorgskomiteen til uttalelse før innstilling avgis

Saksgang