Lov om gjennomføring av internasjonale sanksjoner (sanksjonsloven)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Utenriksdepartementet Saka er behandla i utenriks- og forsvarskomiteen Tilråding levert 10.03.2021 Innst. 290 L (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtatt et forslag fra regjeringen om en ny lov om gjennomføring av internasjonale sanksjoner. Den gjelder gjennomføring av folkerettslig bindene sanksjoner vedtatt av FNs sikkerhetsråd, samt gjennomføring av andre ikke-militære tiltak med bred internasjonal oppslutning som Norge slutter opp om. Sistnevnte har i praksis så langt vært begrenset til restriktive tiltak vedtatt av EU.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 10.03.2021

   Behandla andre gang i Stortinget 08.04.2021