Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv om betalingstjenester i det indre marked og forordning om samarbeid og utveksling av informasjon mellom myndigheter

Prop. 225 S (2020-2021)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.

Forslag frå Utenriksdepartementet Saka er til behandling i justiskomiteen Utkast til innstilling forelegges for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis

Saksgang