Endringer i verdipapirhandelloven (EU-gjenopprettingsprospekt mv.) (Lov-delen)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Lova gjeld frå det tidspunktet som blir bestemt i lova, eller som regjeringa bestemmer.

Lovforslag frå Finansdepartementet Saka er behandla i finanskomiteen Tilråding levert 07.12.2021 Innst. 55 L (2021-2022)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har enstemmig vedtatt regjeringens forslag til endringer i verdipapirhandelloven (EU-gjenopprettingsprospekt mv.).

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 07.12.2021

   Behandla andre gang i Stortinget 17.12.2021