Stortinget - Møte mandag den 15. juni 2015 kl. 10

Dato: 15.06.2015

Dokument: (Lovvedtak 100 (2014–2015), jf. Innst. 329 L (2014–2015) og Prop. 102 LS (2014–2015))

Sak nr. 31

Stortingets vedtak til lov om gjennomføring av konvensjon 19. oktober 1996 om jurisdiksjon, lovvalg, anerkjennelse, fullbyrdelse og samarbeid vedrørende foreldremyndighet og tiltak for beskyttelse av barn (lov om Haagkonvensjonen 1996)