Jeg håper vi under debatten vil få fram mer fakta om begrunnelsen for hvorfor reformen har hatt flere utslag for enkelte, noen av disse utslagene har ikke vært kjent før reformen faktisk trådte i kraft.

Jeg håper vi under debatten vil få fram mer fakta om begrunnelsen for hvorfor reformen har hatt flere utslag for enkelte, noen av disse utslagene har ikke vært kjent før reformen faktisk trådte i kraft.

Første nestleder i arbeids- og sosialkomiteen Erlend Wiborg
Foto: Stortinget

Stortingets første initiativdebatt

Initiativdebatt, en ny debattform på Stortinget, tas i bruk for første gang tirsdag 7. april. Arbeids- og sosialkomiteen er første komité som tar debattformen i bruk. Temaet er virkningene av uførereformen.

Uførereformen ble vedtatt av et bredt politisk flertall i 2011 og gjelder fra 1. januar 2015. Reformen skulle bidra til en god inntektssikring for de som ikke kan jobbe, samtidig skulle ordningen være fleksibel for de som kan jobbe i perioder. En viktig forutsetning var imidlertid at reformen ikke skulle føre til reduksjon i totale ytelser for den enkelte.

Les om behandlingen av uførereformen på Stortinget.

Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson møter til debatt i Stortinget om virkningene av uførereformen. Foto: Stortinget.

Enstemmig komité

Det var Arbeiderpartiet som tok initiativ til å ta i bruk den nye debattformen. Partiet ville ha en grundig gjennomgang av virkningene av uførereformen. Bakgrunnen er en rekke henvendelser om mulige utilsiktede virkninger ved gjennomføringen av en reform som ble enstemmig vedtatt i Stortinget.

En enstemmig komité ønsker en initiativdebatt om denne saken. Komiteen mener det er av stor betydning at en reform med så stor grad av enighet gjennomføres i tråd med de vedtatte intensjoner, og at eventuelle utilsiktede virkninger møtes av mottiltak. Komiteen ønsker derfor en bred debatt om videre oppfølging av uførereformen, og ser den kommende initiativdebatten som en god mulighet til å drøfte denne viktige saken med regjeringen.

– Vi håper å få grundige svar fra statsråden og bedre oversikt over den faktiske situasjonen, samt avklare behovet for eventuelle justeringer, sier andre nestleder i arbeids- og sosialkomiteen, Dag Terje Andersen.

Initiativdebatt

Andre nestleder i arbeids- og sosialkomiteen, Dag Terje Andersen, var stortingspresident da den nye debattformen ble innført i Stortingets forretningsorden. Foto: Stortinget.

Initiativdebatt ble innført i forbindelse med en revisjon av Stortingets forretningsorden i forrige periode. Stortingets daværende presidentskap ønsket å styrke Stortinget som aktuell debattarena. Blant flere tiltak ble det foreslått og vedtatt at komiteene skulle ha adgang til å ta opp temaer til debatt utenom saker de hadde til behandling. Denne debattformen har blitt hetende initiativdebatt, og det ble uttrykt håp om at nyvinningen skulle styrke Stortingets posisjon som landets viktigste arena for dagsaktuelle politiske meningsbrytninger.

Hver komité har anledning til å ta opp inntil to initiativdebatter i hver sesjon.

Initiativdebatten om virkningene av uførereformen kan følges på Stortingets nett-tv.

Se også Stortingets forretningsorden §22, siste ledd.


Sist oppdatert: 27.03.2015 09:39