Innstilling fra finanskomiteen om endringer i petroleumsbeskatningen m.m.

Dette dokument

  • Innst. O. nr. 35 (1996-1997)
  • Kildedok: Ot.prp. nr. 47 (1995-96)
  • Dato: 06.12.1996
  • Utgiver: finanskomiteen