5. Handel med andre land

Samandrag

       I høyringsnotatet blei det ikkje gjort framlegg om endringar i gjeldande regelverk om innførsel og utførsel av brukte varer m.v.

Innførsel

       Finansdepartementet ser at framlegget i høyringsnotatet på dette punktet kan verke uheldig ved at importerte varer vil kunne bli dyrare enn varer omsett innanlands etter avansesystemet. Departementet har etter ei fornya vurdering komme til at framlegget i høyringsnotatet bør endrast på dette punktet. Sjølv om det vil innebere ei ytterlegare forvansking av avansesystemet, finn departementet at det i Noreg bør innførast tilsvarande særreglar som gjeld innan EU ved innførsel av kunstverk, samleobjekt og antikvitetar frå tredjeland. Særreglane bør avgrensast på same måten som i regelverket som gjeld innan EU.

       Departementet gjer såleis framlegg om at vidareforhandlarar skal kunne nytte avansesystemet ved vidare sal av kunstverk, samleobjekt og antikvitetar som dei sjølv har importert. Det er i desse tilfella ein føresetnad at det ikkje blir gjort frådrag for innførselsmeirverdiavgifta. Departementet gjer vidare framlegg om at det blir innført reglar om lågare grunnlag for utrekning av innførselsmeirverdiavgifta for kunstverk, samleobjekt og antikvitetar. Nærmare reglar om avgiftsutrekninga ved innførsel av kunstverk, samleobjekt og antikvitetar vil bli fastsett i forskrift. Reglane vil og gjelde for privatpersonar sin innførsel av kunstverk m.v. Ved innførsel av andre brukte varer, vil dei ordinære reglane om full innførselsmeirverdiavgift på grunnlag av tollverdien av vara gjelde.

       Avansen ved vidareforhandlaren sitt sal av kunstverk m.v. som ho/han sjølv har importert, blir forskjellen mellom vara sin innkjøpspris ved innførselen og salsprisen. Innkjøpsprisen i innførselstilfella vil vere grunnlaget for utrekninga av innførselsmerverdiavgifta etter dei ordinære reglane basert på tollverdi, med tillegg av merverdiavgifta betalt ved innførselen, utrekna etter eit lågare grunnlag.

Utførsel

       Etter framlegget i høyringsnotatet skal dei alminnelege reglane med fakturering utan avgift gjelde for vidareforhandlarane sin eksport av brukte varer m.v. til utlandet.

       Ved samla terminvis avanseoppgjer som nemnt ovanfor, vil det vere rekneskapsmessig umogleg å skilje mellom varer som blir selte i Noreg og til utlandet. Dersom ein vidareforhandlar kjøper ei frimerkesamling, og eksporterer eit enkelt frimerke, må også frimerket som blir eksportert inngå i avansen dersom reglane om samla terminvis avanse blir nytta.

       Departementet viser til at slike vidareforhandlarar som har mykje eksport vil kunne velje å rekne ut avgifta etter dei alminnelege reglane.

Komiteens merknader

       Komiteens flertall, alle unntatt medlemmet fra Rød Valgallianse, slutter seg til Regjeringens forslag til endring av § 62.

       Komiteens medlemmer fra Senterpartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti, Venstre og representanten Stephen Bråthen legger stor vekt på at det nye avansesystemet skal kunne benyttes av flest mulig av dem som videreforhandler brukte varer m.v. Ifølge opplysninger fra bransjehold utgjør import en betydelig andel av det som omsettes av de aktuelle varene i Norge. Disse medlemmer mener at departementets forslag i høringsnotatet om en avgift ved innførsel av de aktuelle vareslag ville redusert muligheten for maksimal bruk av avansesystemet. Det ville også kunne medført kontrollproblemer. Det er derfor et skritt i riktig retning når departementet nå i proposisjonen har justert sitt forslag.

       Disse medlemmer viser til at det i proposisjonen legges opp til at videreforhandler skal kunne benytte avansesystemet ved videresalg av kunstverk, samleobjekter og antikviteter de selv har importert. Forutsetningen er at det ikke gjøres fradrag for den foreslåtte innførselsmerverdiavgiften. For å redusere avgiften skal det i forskrift gis regler for å fastsette et redusert avgiftsgrunnlag.

       Disse medlemmer viser til at inngående merverdiavgift generelt er fradragsberettiget også ved innførsel. Den foreslåtte regelen vil dermed bli en særordning for importert kunst, samleobjekter og antikviteter. Disse medlemmer viser dessuten til at selv en slik redusert merverdiavgift vil virke fordyrende på importerte varer, så lenge avgiften ikke er fradragsberettiget. Man får dermed ikke full nøytralitet mellom salg av varer som videreforhandleren kjøper i utlandet og varer som han kjøper i Norge.

       Disse medlemmer ønsker ikke å bidra til diskriminering av importerte kunstverk, samleobjekter og antikviteter, og går derfor imot en ordning med ikke fradragsberettiget avgift ved innførsel av slike varer. Disse medlemmer mener at dette mest hensiktsmessig kan oppnås ved at betalt avgift ved innførsel blir fradragsberettiget for videreforhandlere av kunstverk, samleobjekter og antikviteter. Disse medlemmer fremmer forslag om endring i § 20a og § 20b i samsvar med dette, jf. pkt. 3 foran.

       Disse medlemmer finner det naturlig at private belastes importavgift i samsvar med departementets forslag. Disse medlemmer forutsetter at grunnlaget for importavgiften fastsettes slik at avgiften tilsvarer avansemomsen på tilsvarende varer omsatt i Norge.

       Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti støtter Regjeringens forslag til avgiftsregler for innførsel og utførsel av brukte varer, jf. for øvrig merknad under pkt. 3.

       Komiteens medlem fra Rød Valgallianse antar den nye lovbestemmelsen i § 62, nytt andre ledd, i stor grad kommer til å bety avgiftsfritak for import av investeringsobjekter som er i en slik prisklasse at de er forbeholdt den rike delen av befolkninga. Dette medlem konstaterer ellers med en viss forundring at det er så bred politisk oppslutning om det avgiftspolitiske målet som komiteens flertall har formulert, nemlig å sikre « full nøytralitet mellom salg av importerte varer og salg av varer kjøpt i Norge ». Dette medlem mener ikke det er et mål i seg selv å fjerne avgifter som gjør norske varer billigere enn utenlandske varer.