4.1 Generelt om attføringsstønader

4.1.1 Sammendrag

Attføringsstønadene er regulert i forskrift 30. september 1993 nr. 0916 om attføringsstønad og omhandler stønad til dekning av utgifter til skolemateriell m.v., fadder, arbeidstrening, daglige reiser, hjemreiser, bolig, flytting og hushold. De fleste av disse stønadene fungerer etter sin hensikt. For de fleste av stønadene vil det derfor bare være aktuelt å foreta mindre endringer.

4.1.2 Komiteens merknader

Komiteen har merket seg at Regjeringen foreslo å fjerne stønaden til husholdsutgifter og at det ikke foreslås endringer i stønader regulert i forskrift 30. september 1993 nr. 0916 som omhandler utgifter knyttet til skolegang eller arbeidstrening med mer.

Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti vil vise til Dokument nr. 8:33 (1998-1999) der det ble fremmet forslag om å få dekket utgifter til nødvendig skolemateriell til godkjent attføringsopplegg. Dette medlem vil vise til at det er helt uhensiktsmessig og urimelig at ikke slike utgifter dekkes fullt ut. Attføringsopplegg er godkjent av myndighetene og den enkelte plikter å følge opp. En person under attføring har dårligere råd enn de som er i jobb, og ekstrautgifter som dette kan være umulig å klare. For den enkelte kan noen tusen kroner være svært mye penger. For staten er dette bare småpenger, sammenlignet med utgifter til en eventuell varig trygding.

Dette medlem vil derfor fremme følgende forslag:

«Stortinget ber Regjeringen endre forskrift av 30. september 1993 om attføringsstønad slik at utgifter til skolebøker og skolemateriell knyttet til godkjent attføringsopplegg, dekkes også når de overstiger gjeldende årssats i Statens lånekasse for utdanning.»

4.2 Husholdsutgifter

4.2.1 Sammendrag

Etter forskrift om attføringsstønad kan det bl.a. ytes stønad til dekning av husholdsutgifter under gjennomføring av attføringstiltak.

Ved at stønad til husholdsutgifter etter sitt formål er en stønad til livsopphold, kommer den til dekning av de samme typer utgifter som den egentlige livsoppholdsytelsen under attføring, attføringspengene, skal dekke. I fastsettelsen av kompensasjonsgraden for attføringspenger er det imidlertid tatt hensyn til at den enkelte skal kunne opprettholde en akseptabel levestandard. Merutgifter som følge av selve deltakelsen på attføringstiltak vil kunne dekkes av de øvrige attføringsstønadene. At enkelte mottakere av attførings­ytelser gjennom stønad til husholdsutgifter således får to ulike ytelser til dekning av den samme type utgift, er etter departementets vurdering uheldig.

Det er et alminnelig prinsipp for utformingen av trygdeordninger at det er en rimelig balanse mellom hensynet til den enkeltes velferd og hensynet til at ordningen skal gi økonomisk motivasjon til å tilnærme seg arbeidslivet. Når stønad til husholdsutgifter for enkelte gir en samlet økonomisk ytelse som ligger høyere enn den lønnsinntekten vedkommende kan forvente ved overgangen til ordinært arbeid, brytes denne alminnelige forutsetning. Departementet ser dette som urimelig.

Videre viser erfaringene med stønaden at den kan føre til et press fra attføringssøkeren om å komme inn på et aktivt attføringstiltak så raskt som mulig, uavhengig av om tiltaket er hensiktsmessig for vedkommende.

Ordningen er dessuten ifølge departementet uforholdsmessig personellkrevende for arbeidskontorene. Det er ønskelig at de administrative ressurser i større grad kan anvendes til å gi faglig råd og veiledning til dem som gjennomgår yrkesrettet attføring.

Departementet vil bemerke at dagens ordning med stønad til husholdsutgifter ikke bør videreføres. Stønaden kan i praksis virke tilfeldig og dermed urimelig stønadsmottakerne imellom. I tillegg har det vist seg at stønaden gir svært høy kompensasjon ved høye boutgifter, noe som ikke alltid hjelper de som har størst behov for bistand. Dette, sammen med de forvaltningsmessige belastninger ordningen innebærer, tilsier en opphevelse av stønaden.

Sammenlignet med dagens ordning vil medlemmer som i dag mottar stønad til husholdsutgifter, og som ikke har utgifter til pass av barn, ikke komme inn under nye eller andre ordninger innenfor attføringssystemet som virker kompenserende. For denne gruppen vil det dermed være viktig med en rimelig overgangsperiode, slik at de kan få tid til å innrette seg på det nye regelverket.

4.2.2 Komiteens merknader

Komiteen ser at for noen stønadsmottakere vil fjerning av husholdsstønad gi en lavere ytelse enn i dag. I og med at forskriften etter dagens ordning er slik at personer som mottar bostøtte fra Husbanken ikke samtidig kan motta husholdningsstønad, vil flere har krav på bostøtte etter omleggingen. Det foreslåtte systemet baseres på et annet inntektsgrunnlag enn dagens og ytelsene blir forskjellige, slik at en del andre personer vil være aktuelle for bostøtte enn de som er det i dag. Inntekts- og utgiftsgrensene for å komme inn under bostøtteordningene er strenge og ikke alle som i dag har krav på husholdsstøtte har krav på de nye ordningene med støtte til barnetilsyn og barnetillegg. Komiteen vil allikevel støtte omleggingen fordi både den ordinære ytelsen og husholdsstønaden er ment å dekke de samme utgiftene. Det er derfor behov for å få samlet dette til en ytelse under ordningen med yrkesmessig attføring og medisinsk rehabilitering.

Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti vil også vise til sine forslag om å heve minsteytelsen til 2 G, noe som vil hjelpe de med lavest ytelse.

4.3 Stønad til utgifter til barnetilsyn

4.3.1 Sammendrag

Etter gjeldende regelverk får deltakere på yrkesrettet attføring ingen direkte kompensasjon for å dekke nødvendige utgifter til tilsyn av barn i den tiden de deltar i aktive attføringstiltak. Uten en tilfredsstillende barnepassordning vil omsorg for barn kunne hindre deltakelse og en effektiv gjennomføring av konkrete attføringstiltak for den enkelte. På denne bakgrunn foreslår departementet at det innføres en ny ordning med stønad til barnetilsyn. Det er en forutsetning for å innføre en slik ordning at stønad til husholdsutgifter avvikles i tråd med forslaget over.

Det foreslås at regelverket for en slik ny stønadsordning blir tilsvarende regelverket for tilsynstillegg etter forskrift 4. desember 1990 nr. 0948 om tilskudd under opplæring med sikte på høvelig arbeid (kursstønadsforskriften). Etter bestemmelsene her ytes det tilsynstillegg for å dekke dokumenterte og nødvendige utgifter til stell og pass av barn under 10 år. Dersom barn over 10 år må ha kontinuerlig pleie og stell pga sykdom, skade eller lyte, kan det gis tilsynstillegg også for disse. Det er også anledning til å få tillegg for andre familiemedlemmer som trenger tilsyn og pleie.

4.3.2 Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmet fra Sosialistisk Venstreparti, har ingen merknader og støtter forslaget i proposisjonen.

Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti vil vise til at stønad til barnetilsyn etter kursstønadsforskriften er lav og på ingen måte kan sies å dekke det en barnehageplass koster. Dette medlem vil understreke at de som gjennomfører medisinsk rehabilitering like mye som de som gjennomfører yrkesmessig attføring har behov for et trygt barnetilsynstilbud for å kunne gjennomføre behandlings- og attføringsopplegg. Det er derfor helt nødvendig at ordningen gjelder begge grupper og at mulighet til å klare kostnadene økes.

Dette medlem vil derfor gå inn for at satsene for barnetilsyn økes til kr 2 000 pr. måned for første barn og til kr 1 000 pr. måned for hver av de øvrige barna. Dette medlem vil også understreke betydningen av å øke barnehagebygginga slik at det blir nok plasser og øke tilskuddssatsene slik at prisene kan bli lavere enn i dag også.

Dette medlem vil derfor foreslå en lovendring som gir hjemmel for stønad til barnetilsyn for personer under medisinsk rehabilitering og fremme forslag om å be Regjeringen endre kursstønadsforskriften slik at beløpene som ytes kan komme opp til foreslått nivå.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

«§ 10 –7 nytt sjette ledd skal lyde:

Til medlemmer som mottar rehabiliteringspenger, jf. § 10-8, kan det ytes stønad til dekning av utgifter til tilsyn med barn under 10 år. Det er et vilkår at tilsyn med barn er nødvendig for at medlemmet skal kunne gjennomføre behandling, rehabilitering eller arbeidstrening.»

«Stortinget ber Regjeringen fremme forslag til endring av stønadssatsene for dekning av utgifter til barnetilsyn ( kursstønadsforskriften).»