Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Per Sandberg og Ulf Erik Knudsen om lov om endring i lov 28. august 1992 nr. 103 om pengespill mv. (Etter at det er foretatt fondsavsettelser skal selskapets overskudd fordeles med en halvdel til idrettsformål og en halvdel til kulturformål)

Til Odelstinget

Oslo, i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen, den 30. april 2002

Sonja Irene Sjøli Trond Giske
leder ordfører og sekretær