Innstilling frå utanrikskomiteen om framlegg frå stortingsrepresentantane Reidar Johansen, Erling Folkvord, Terje Riis-Johansen, Einar Steensnæs og Lars Sponheim om stortingshandsaming av framlegg om å innlemma EUs veterinære regelverk om grensekontroll og import i EØS-avtalen.