4. Komiteens tilråding

Komiteen har ellers ingen merknader, viser til meldingen og rår Stortinget til å gjøre slikt

vedtak:

I

Stortinget ber Regjeringen legge fram en stortingsmelding om forholdet mellom kunst/kultur og næringsliv.

II

Stortinget ber Regjeringen utrede muligheter for etablering av et dokumentasjonssenter for populærmusikk, og i denne sammenheng starte en prosess med utredning med tanke på etablering av et museum/opplevelsessenter for norsk pop- og rockhistorie.

III

Stortinget ber Regjeringa gi Førde Internasjonale Folkemusikkfestival status som knutepunktinstitusjon.

IV

Stortinget ber Regjeringen å vurdere en etablering av et Nasjonalt Bergkunstsenter i nær tilknytning til Alta Museum i samarbeid med Finnmark fylkeskommune.

V

Stortinget ber Regjeringen vurdere å samle bevilgningene til Frifond i ett departement fra og med 2005.

VI

St.meld. nr. 48 (2002-2003) - Kulturpolitikk fram mot 2014 - vedlegges protokollen.