3. Forslag fra mindretall

Forslag fra Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Senterpartiet:

Forslag 1

Stortinget ber Regjeringen bidra til realiseringen av Rockcity på Namsos herunder opprettelse av et rockemuseum, og et popinstitutt og pop- og rockearkiv i Trondheim.

Forslag fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet:

Forslag 2

Stortinget ber Regjeringa greie ut om innføring av ei kulturlov.

Forslag 3

Stortinget ber Regjeringen utrede nærmere hvilken rolle regionene skal ha i kulturpolitikken.

Forslag 4

Stortinget ber Regjeringen fremme forslag om en helhetlig plan for å sikre at alle barn i Norge som ønsker det, skal få tilbud om plass i kulturskolen innenfor en rimelig egenbetaling.

Forslag 5

Stortinget ber Regjeringen i forbindelse med evalueringen av den kulturelle skolesekken utrede en kultursekk for barnehage og videregående skole.

Forslag 6

Stortinget ber Regjeringen sørge for at regler for redegjørelse om likestilling i de ulike virksomhetene i kultur-Norge følges, og at det iverksettes tiltak som fremmer likestilling.

Forslag 7

Stortinget ber Regjeringa gi Festspillene i Elverum status som knutepunktinstitusjon.

Forslag 8

Stortinget ber Regjeringen vurdere om Brageteatret bør tildeles status som regionteater med spesielle funksjoner innenfor barne- og ungdomsteater og flerkulturelt teater.

Forslag 9

Stortinget ber Regjeringen lage en opptrappingsplan for bevilgningene til dans og fri scenekunst som inkluderer en økning av produksjonsstøtten og etablering av en ny støtteordning for dans under Norsk Kulturråd.

Forslag 10

Stortinget ber Regjeringa vurdere å endre målfeltet for den statlige utsmykkingsordningen, slik at den ikke bare gjelder offentlig eide bygg, men også offentlig benyttede bygg.

Forslag 11

Stortinget ber Regjeringen sørge for at det blir opprettet en digital nasjonal kunnskapsbase.

Forslag 12

Stortinget ber Regjeringa utrede mogelegheita for å opprette eit fond, Vinjefondet, som skal bidra til å styrke nynorsk journalistikk og anna publisistikk på nynorsk.

Forslag 13

Stortinget ber Regjeringen vurdere å endre prosentfordelingen mellom de tre paraplyorganisasjonene som forvalter Frifond-midlene, slik at fordelingen blir i tråd med antall støttemottakere i tilskuddsordningen.

Forslag 14

Stortinget ber Regjeringen i forbindelse med den årlige budsjettbehandlingen, legge fram en oversikt over politikkområder av kulturpolitisk betydning som ikke er Kultur- og kirkedepartementets ansvarsområde.

Forslag fra Fremskrittspartiet og Senterpartiet:

Forslag 15

Stortinget ber Regjeringa om ei evaluering av konsekvensane av staten si satsing på profesjonalisering av lokalt og regionalt kulturarbeid. Evalueringa bør særleg ta omsyn til korleis denne prioriteringa verkar inn på det offentleges støtte til og samarbeid med frivillig sektor på kulturområdet.

Forslag fra Fremskrittspartiet:

Forslag 16

Stortinget ber om at Regjeringen avvikler innkjøpsordningen for fonogrammer som den fungerer i dag.

Forslag 17

Stortinget ber Regjeringen avvikle Norsk Kulturråd i sin nåværende form. Tildeling av midler som ikke går over statsbudsjettet legges til Innovasjon Norge eller Nærings- og handelsdepartementet.

Forslag 18

Stortinget ber Regjeringen om å gjøre museene om til aksjeselskaper, slik at de kan stå friere til å drive mer effektivt.

Forslag 19

Stortinget ber Regjeringen om at det nynorske språket ikke skal prioriteres eller favoriseres.

Forslag fra Sosialistisk Venstreparti:

Forslag 20

Stortinget ber Regjeringen lage en helhetlig tids- og finansieringsplan for den norske filmkatalogen.

Forslag 21

Stortinget ber Regjeringen gi det nye kompetansesenteret oppgaven med å gjøre en grundig utredning om den nye norske språksituasjonen.

Forslag 22

Stortinget ber Regjeringen komme tilbake til Stortinget med en plan på hvordan en samhandling av offentlig kulturpolitikk skal gjennomføres.

Forslag fra Senterpartiet:

Forslag 23

Stortinget ber Regjeringa syte for at dei konsoliderte regionale kunstmusea finansierast med driftsmidlar både frå statleg og regionalt nivå etter same fordelingsnøkkel som dei kulturhistoriske musea.