Innstilling frå justiskomiteen om endringar på statsbudsjettet for 2005 under diverse kapittel administrerte av Justis- og politidepartementet

Til Stortinget

Oslo, i justiskomiteen, den 13. desember 2005

Anne Marit Bjørnflaten

leder og ordfører