Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, lederen Anne Marit Bjørnflaten, Thomas Breen, Ingrid Heggø og Hilde Magnusson Lydvo, fra Fremskrittspartiet, Jan Arild Ellingsen, Solveig Horne og Thore A. Nistad, fra Høyre, Elisabeth Aspaker og André Oktay Dahl, og fra Sosialistisk Venstreparti, Olav Gunnar Ballo, viser til forslaget i Dokument nr. 8:66 (2005-2006).

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre og Sosialistisk Venstreparti, deler forslagsstillernes synspunkter om at det vil være formålstjenlig å ha en mer overordnet og generell diskrimineringslovgivning enn den vi har i dag. Dette vil etter flertallets syn kunne ivareta rettssikkerheten for alle, og sikre likhet for loven uavhengig av diskrimineringsgrunnlag. Det rettslige vernet er i dag spredt på flere lover, blant annet likestillingsloven, diskrimineringsloven, arbeidsmiljøloven og boliglovene, og det er ulikt vern for ulike grupper. Flertallet vil påpeke at når noen diskrimineringsgrunnlag bare nevnes i enkelte lover, mens det for andre diskrimineringsgrunnlag gis et diskrimineringsvern i form av egen lovgivning, er det behov for en samlet gjennomgang slik at det diskrimineringsvernet ulike grupper gis, framstår som innbyrdes samordnet, rettferdig og logisk.

Et annet flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti, viser til merknad fra medlemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen i Innst. O. nr. 71 (2004-2005) (diskrimineringsombudsloven). Her uttales det at [medlemmene]

"mener at alle kvalifiserer til vern etter menneskerettighetenes generelle diskrimineringsforbud."

I samme merknad vises det til at både den europeiske menneskerettskonvensjon og FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (SP) også inkluderer "annen status" i sin oppramsing av diskrimineringsgrunnlag.

Dette flertallet viser også til at medlemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet i samme innstilling uttrykker at [de vil]

"… påpeke og klargjøre at en generell diskrimineringslov ikke skal erstatte det allerede eksisterende spesialvern som finnes i blant annet likestillingsloven, som kan fungere som en overbygging for det særvern som i tillegg vil være nødvendig, og som man formoder også vil komme i forhold til funksjonshemmede som en konsekvens av Syse-utvalgets arbeid."

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre og Sosialistisk Venstreparti, er fornøyd med at Regjeringen skal oppnevne et nytt lovutvalg som skal utrede en samlet diskrimineringslov. Flertallet viser til brev fra statsråden i Arbeids- og inkluderingsdepartementet til Stortingets justiskomité datert 23. oktober 2006, der det i brevet beskrives at lovutvalget blant annet skal vurdere om en samlet lov bør inneholde en ikke-uttømmende oppregning av diskrimineringsgrunnlag, hvorvidt det bør være et vern i Grunnloven mot diskriminering, og om Norge bør ratifisere tilleggsprotokoll nr. 12 om diskriminering til den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK).

Flertallet tar for gitt at de problemstillingene som reises av forslagsstillerne i Dokument nr. 8:66 (2005-2006, blir tatt opp og problematisert i lovutvalgets arbeid. Flertallet forutsetter også at utvalget i sitt arbeid tar med de vurderingene som er kommet gjennom innspill fra ulike interesseorganisasjoner, herunder innspill fra Menneskerettsalliansen, og andre innspill som har kommet til justiskomiteen i forbindelse med høringen som fant sted ved behandlingen av herværende dokument.

Flertallet vil også vise til Syse-utvalgets forslag om en ny diskriminerings- og tilgjengelighetslov knyttet til nedsatt funksjonsevne (NOU 2005:8 Likeverd og tilgjengelighet).

Et annet flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti, er fornøyd med at Arbeids- og inkluderingsdepartementet, sammen med berørte departementer, nå arbeider med å følge opp Syse-utvalgets forslag og at Regjeringen vil fremme en diskriminerings- og tilgjengelighetslov for personer med nedsatt funksjonsevne for Stortinget.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet viser til forslagsstillernes synspunkter om å ha en mer overordnet og generell diskrimineringslovgivning enn den vi har i dag. Disse medlemmer vil avvente Regjeringens arbeid med å følge opp Syse-utvalgets forslag, og deretter ta stilling til behovet for en eventuell generell overordnet diskrimineringslov.

Disse medlemmer anser alle mennesker som likeverdige og tar sterk avstand fra forskjellsbehandling av mennesker basert på rase, kjønn, religion eller etnisk opprinnelse. Disse medlemmer viser for øvrig til Fremskrittspartiets merknader i Innst. O. nr. 71 (2004-2005).

Komiteens medlemmer fra Høyre viser til at Høyre i sammenheng med Stortingets behandling av diskrimineringsombudslov og lov om etnisk diskriminering mv. gikk inn for at

"diskriminering, på generelt grunnlag, bør være forbudt, og at generelle regler på området over tid ville være mer tilpasningsdyktige i forhold til skiftende oppfatninger av hva som skal omfattes av et slikt forbud".

Som det også ble understreket, viser disse medlemmer til at Regjeringen ble oppfordret til å

"ta initiativ til at disse spørsmålene utredes med sikte på utarbeidelse av generelle regler mot diskriminering, og eventuelt utforming av en samlet helhetlig lovgivning på området. Disse medlemmer understreker at en eventuell samlet lovgivning på området ikke må svekke det vern særlovgivningen i dag faktisk gir".

Disse medlemmer registrerer med tilfredshet at Regjeringen i etterkant av forslagsstillernes påpekning av behovet for en mer overordnet lovgivning har kommet til samme konklusjon, og at det nå er et bredt flertall for å utrede en mer overordnet diskrimineringslovgivning som ikke foretar rangering av ulike diskrimineringsforslag. Uavhengig av i hvilken form det altomfattende vernet mot diskriminering blir utformet, må vernet etter disse medlemmers oppfatning dekke kjønn, funksjonshemning, etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion, livssyn, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kropp, alder og annen status.

Disse medlemmer forutsetter at dette arbeidet gjennomføres med det nødvendige trykk og tempo og ber derfor Regjeringen legge frem forslag om dette senest innen utgangen av 2008.

Disse medlemmer fremmer derfor følgende forslag:

"Stortinget ber Regjeringen fremme forslag om generell og overordnet lovgivning som angår diskriminering uavhengig av grunnlag, senest innen utgangen av 2008."

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti, er godt fornøyd med at Regjeringen setter ned et utvalg som ledd i arbeidet med en egen, framtidig diskrimineringslov. Flertallet viser til Soria Moria-erklæringen der de tre regjeringspartiene på en rekke områder har tatt til orde for vern mot diskriminering, og der funksjonshemning, kjønn og minoriteter er omtalt særskilt ut fra behov for tiltak som motvirker diskriminering. Flertallet fastslår at Regjeringen gjennom utvalgsarbeidet følger opp Soria Moria-erklæringen også på dette området.

Flertallet mener at utvalget må gis tilstrekkelig tid til at diskrimineringsvernet kan ivaretas på en helt ut tilfredsstillende måte, og vil derfor ikke presse fram noen tidsfrist for utvalgets arbeid utover at det må være et klart mål å få behandlet loven i Stortinget i inneværende stortingsperiode.