10.13 Kap. 616 Gruppelivsforsikring

Post 1 Driftsutgifter

Sammendrag

Bevilgningen på posten skal dekke utgifter til gruppelivsutbetalinger, samt Statens pensjonskasse sine kostnader ved å administrere gruppelivsordningen. Anslaget på posten settes ned med 14 mill. kroner. Anslaget er basert på utbetalte erstatninger i 2009 og 2010, som er de to første hele årene med en forbedret gruppelivsdekning.

Bevilgningen på kap. 616 post 1 foreslås redusert med 14 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.