10.39 Andre merknader og tekstforslag fremkommet under komiteens behandling

10.39.1 Oppfølging av uføre

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet viser til Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett for 2011 der disse medlemmer foreslo en økning på 50 mill. kroner på denne posten. Dette ble nedstemt i Stortinget. Disse medlemmer betrakter revidert nasjonalbudsjett som en teknisk revisjon som skal justere for nye oppståtte forhold, og tar ikke omkamper post for post.

Disse medlemmer viser til sine merknader i Innst. 15 S (2010–2011) under kap. 605 post 71 der disse medlemmer nettopp peker på behovet for å styrke innsatsen for å hindre at flere havner utenfor arbeidslivet og over på uføretrygd. Disse medlemmer viser til at situasjonen ikke er vesentlig endret og at regjeringen ikke har bidratt til å styrke dette arbeidet. Disse medlemmer konstaterer at tilstanden på dette området ville vært bedre med Fremskrittspartiets budsjettalternativ.

10.39.2 Frivillig arbeid

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet viser til det viktige arbeidet frivillige organisasjoner gjør for de som har en vanskelig livssituasjon. De frivillige organisasjonene er grunnsteinen i vårt samfunn, og stiller opp der hvor det offentlige ikke strekker til eller klarer å følge opp. Disse medlemmer mener at det arbeidet frivillige organisasjoner nedlegger er helt nødvendig for at vi skal klare å løse våre samfunnsoppgaver som blant annet fattigdomsbekjempelse. Disse medlemmer viser til at mange barn og unge har gjennom årenes løp fått nyte godt av de tilbudene som de frivillige organisasjonene tilbyr, noe disse medlemmer mener er viktig for de som har en anstrengt og vanskelig hverdag. Disse medlemmer viser til Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett for 2011 der disse medlemmer foreslo en økning på 200 mill. kroner på denne posten. Dette ble nedstemt i Stortinget. Disse medlemmer betrakter revidert nasjonalbudsjett som en teknisk revisjon som skal justere for nye oppståtte forhold, og tar ikke omkamper post for post. Disse medlemmer konstaterer likevel at tilstanden på dette området ville vært bedre med Fremskrittspartiets budsjettalternativ.