11.27 Andre merknader og tekstforslag fremkommet under komiteens behandling

11.27.1 Kjøp av privat kapasitet

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet og Høyre viser til ledig kapasitet som er tilgjengelig hos private avtalespesialister og private sykehus mens ventelistene og ventetidene for behandling og rehabilitering er økende. Disse medlemmer mener det er viktig for den enkeltes livskvalitet å bli behandlet raskt og kunne gå tilbake til jobb, fremfor å motta ulike trygdeytelser i påvente på helse- og rehabiliteringshjelp.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet viser til Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett for 2011 der disse medlemmer foreslo en økning på 800 mill. kroner på denne posten. Dette ble nedstemt i Stortinget. Disse medlemmer betrakter revidert nasjonalbudsjett som en teknisk revisjon som skal justere for nye oppståtte forhold, og tar ikke omkamper post for post. Disse medlemmer konstaterer likevel at tilstanden på dette området ville vært bedre med Fremskrittspartiets budsjettalternativ.

11.27.2 Kjøp av opptrening

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet og Høyre er opptatt av å sikre tilstrekkelig kapasitet innenfor rehabilitering slik at kapasitet i privat og ideell sektor blir sikret langsiktig driftsavtaler. Disse medlemmer er av den oppfatning at rehabilitering er et særs viktig område, både hva gjelder den enkeltes livskvalitet, men også sett i lys av samfunnsøkonomiske forhold.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet viser til Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett for 2011 der disse medlemmer foreslo en økning på 330 mill. kroner under dette budsjettkapittelet. Dette ble nedstemt i Stortinget. Disse medlemmer betrakter revidert nasjonalbudsjett som en teknisk revisjon som skal justere for nye oppståtte forhold, og tar ikke omkamper post for post. Disse medlemmer konstaterer likevel at tilstanden på dette området ville vært bedre med Fremskrittspartiets budsjettalternativ.

11.27.3 Andre anmodningsforslag

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen overføre finansieringsansvaret for pasientreiser til Nav, senest i forbindelse med statsbudsjettet for 2012.»

«Stortinget ber regjeringen overføre finansieringsansvaret for TNF-hemmere og Tysabri til folketrygden, senest i forbindelse med statsbudsjettet for 2012.»

«Stortinget ber regjeringen sørge for at langtidsvirkende insulin innlemmes i ordningen med blå resept fra 1. januar 2012.»

«Stortinget ber regjeringen sørge for at kombinasjonspreparater for behandling av KOLS innlemmes i ordningen med forhåndsgodkjent refusjon, senest fra 1. januar 2012.»

«Stortinget ber regjeringen heve bagatellgrensen for legemidler betydelig i forbindelse med statsbudsjettet for 2012.»