11.26 Kap. 5631 Aksjer i AS Vinmonopolet

Post 85 Statens overskuddsandel

Sammendrag

Statens andel av driftsoverskuddet i Vinmonopolet i 2011 er fastsatt til 50 pst. av resultatet i 2010, før ekstraordinære poster og etter vinmonopolavgift. I saldert budsjett 2011 ble inntektsbevilgningen foreslått ut fra budsjettert resultat i 2010. Foreløpige regnskapstall tyder nå på at statens overskuddsandel vil bli om lag 80 mill. kroner mot tidligere budsjettert 39,5 mill. kroner. Bevilgningen i 2011 foreslås derfor økt med 40 mill. kroner. Resultatavviket skyldes reduserte pensjonskostnader i 2010.

Det ble i 2010 vedtatt endring i offentlige tjenestepensjonsordninger. I henhold til uttalelse fra Norsk Regnskapsstiftelse skal regnskapsmessig effekt av endringen fullt ut resultatføres i 2010. Fordi pensjonsregulering i framtiden ikke lenger skal være lik grunnbeløpet i folketrygden (G), men tilsvare lønnsvekst minus 0,75 prosentpoeng, reduseres pensjonskostnaden for Vinmonopolet med 85,6 mill. kroner. Levealderjustering for 1943–1953-årskullene reduserer pensjonskostnaden med ytterligere 4,8 mill. kroner. Totalt reduseres dermed pensjonskostnaden med 90,4 mill. kroner som følge av endringene, og denne effekten skal fullt ut regnskapsføres i 2010. Resultatforbedringen har ingen likviditetsmessig effekt. Forbedringen innebærer imidlertid en fordobling av overføringer til staten gjennom Vinmonopolavgift og overskuddsandel sammenliknet med foregående år. Eventuelle framtidige økninger av pensjonskostnaden vil på samme måte medføre reduserte overføringer til staten.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet har notert seg den innsparing som skjer i AS Vinmonopolet med bakgrunn i pensjonsreformen fra 1. januar 2010. Innsparingen fører til en dobling av statens overskuddsandel som vil bli på ca. 80 mill. kroner i stedet for 39,5 mill. kroner som tidligere budsjettert med. Disse medlemmer merker seg at innsparingen skyldes innføringen av en årlig underregulering av løpende pensjoner i forhold til lønnsvekst, og levealderjustering, som ble vedtatt av Stortinget mot Fremskrittspartiets stemmer. Disse medlemmer viser til de konsekvenser pensjonsreformen får for de ansatte i Vinmonopolet, tilsvarende en innsparing på 80 mill. kroner i 2010.