13.19 Andre merknader og tekstforslag fremkommet under komiteens behandling

13.19.1 Miljøteknologi

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti, viser til at Stortinget i statsbudsjettet 2011 bevilget 167 mill. kroner til et program for å utvikle ny miljøteknologi. Programmet er forutsatt å være treårig, med en samlet bevilgning på 500 mill. kroner.

Flertallet viser videre til at av disse midlene ble 117 mill. kroner overført til ordningen for miljøteknologi i Innovasjon Norge, mens 50 mill. kroner ble bevilget til andre formål. Disse 117 mill. kroner kom i tillegg til videreføring av miljøteknologiordningen på 140 mill. kroner som ble etablert året før.

Flertallet vil fremheve at miljøteknologiordningen er i ferd med å bli en suksess. Innovasjon Norge har mottatt mange godt kvalifiserte søknader. Dette er samtidig prosjekter som krever lange forberedelser og som gjerne går over mange år. Bedriftene må ha forutsigbare rammevilkår for å kunne satse.

Flertallet vil også vise til at regjeringen om kort tid vil legge fram en strategi for miljøteknologi der miljøteknologiprogrammet vil inngå. I Prop. 1 S (2010–2011) Nærings- og handelsdepartementet ble det varslet opprettelse av et Programråd i tilknytning til Miljøteknologiprogrammet. Programrådet skal bidra til dialog og samordning, til å videreutvikle regjeringens strategi for miljøteknologi, og til opparbeiding av kompetanse og prioritering i Innovasjon Norge.

Flertallet vil i den forbindelse understreke betydningen av at Innovasjon Norge som et ledd i denne satsingen opparbeider særlig kompetanse på miljøteknologiområdet. Hovedformålet bør være å veilede søkere i det samlede tilbudet av virkemidler med relevans for utvikling og kommersialisering av miljøteknologi.

Flertallet ber regjeringen vurdere om den resterende del av den treårige bevilgningen til miljøteknologiprogrammet i sin helhet bør overføres til miljøteknologiordningen.

Komiteens medlemmer fra Høyre viser til disse medlemmers forslag i kapittel 17 om opprettelse av et miljøteknologifond på 5 mrd. kroner, som ytterligere vil bidra til å øke satsingen på miljøteknologi.

Komiteens medlem fra Venstre viser også til at Venstre i vårt alternative statsbudsjett for 2011 foreslo å styrke ordningen med ytterligere 83 mill. kroner slik at den samlede økning i 2011 ville ha blitt 200 mill. kroner.