17.10.1 Orientering om mulig inntektssvikt for Statens kartverk

Sammendrag

Det vises til proposisjonen for omtale.

Komiteens merknader

Komiteen tar redegjørelsen til orientering.

17.10.2 Samtykke til overføring av fiskekortinntekter fra Fylkesmannen i Finnmark til Tanavassdragets fiskeforvaltning

Sammendrag

En ny forskrift om lokal forvaltning av fisk og fisket i Tanavassdraget innebærer at det opprettes et lokalt forvaltningsorgan for Tanavassdraget: «Tanavassdragets fiskeforvaltning». Forvaltningsorganet består av ni representanter for rettighetshaverne til fisket i vassdraget. Oppgaver som overvåking, fiskeoppsyn, tilrettelegging av fisket, fangstrapportering og salg av fiskekort overføres fra statlige myndigheter til det lokale forvaltningsorganet. Disse oppgavene er i dag finansiert gjennom inntekter fra salg av fiskekort i de norske sidevassdragene, den nedre norske delen av vassdraget og midler overført fra Finland for fiske på riksgrensestrekningen. De norske inntektene er plassert i Tanaelvas lakseoppsynskasse (Tanakassen) og forvaltes av fylkesmannen i Finnmark.

Når oppgaver som i dag er tillagt staten og finansieres gjennom Tanakassen, overføres til Tanavassdragets fiskeforvaltning, er det nødvendig at både innestående beholdning og fremtidige inntekter fra salg av fiskekort overføres til det lokale forvaltningsorganet. Situasjonen i Tanavassdraget vil da bli den samme som ellers i landet, der denne typen oppgaver tilligger rettighetshavere til laksefiske i vassdrag, som også selger fiskekort og disponerer inntektene av salget.

På denne bakgrunn legges det opp til en engangsoverføring av kontantbeholdningen i Tanakassen fra staten ved Fylkesmannen i Finnmark til det lokale forvaltningsorganet. Beholdningen per 10. januar 2011 var ca. 4,32 mill. kroner. I tillegg kommer en del materiell, blant annet en campingvogn, båter, firehjuls motorsykler og kontorutstyr. Videre foreslås det at fremtidige norske fiskekortinntekter i størrelsesorden 3–5 mill. kroner årlig tilfaller forvaltningsorganet. Den årlige inntekten de siste fem årene har i gjennomsnitt vært om lag 4,5 mill. kroner.

Selv om inntektene fra salg av fiskekort aldri har vært budsjettert over statsbudsjettet, må de betraktes som statlige midler. Det bes derfor om at Stortinget samtykker i at nåværende beholdning i Tanakassen med inventar og utstyr og fremtidige fiskekortinntekter tilfaller Tanavassdragets fiskeforvaltning, jf. forslag til romertallsvedtak.

I forbindelse med overføringen av forvaltningsansvaret vil Finland bli anmodet om at inntekter som tilfaller Norge blir overført direkte til Tanavassdragets fiskeforvaltning.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag, jf. forslag til vedtak XII under kapittel 23 Komiteens tilråding.

17.10.3 Flytting av tilsagnsfullmakt til nasjonalpark-/naturinfosentra

Stortinget har vedtatt en tilsagnsfullmakt på 2 mill. kroner under kap. 1427 post 77 i tråd med regjeringens budsjettforslag for 2011. Fullmakten skulle imidlertid vært knyttet til kap. 1427 post 76, da post 77 ble innlemmet i denne posten i 2011-budsjettet. Det foreslås derfor en ny tilsagnsfullmakt på kap. 1427 post 76 på 2 mill. kroner, jf. forslag til romertallsvedtak.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag, jf. forslag til vedtak IV.3 under kapittel 23 Komiteens tilråding.