19.14 Kap. 5501 Skatter på formue og inntekt

Post 72 Fellesskatt

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet viser til sine merknader i denne innstillingens kapittel 4 Forslag til endrede skatte- og avgiftsbestemmelser.

Disse medlemmer foreslår å redusere bevilgningen med 100 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag, tilsvarende en reduksjon på 100 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

5501

Skatter på formue og inntekt

72

Fellesskatt, nedsettes med

100 000 000

fra kr 169 091 000 000 til kr 168 991 000 000»

Individuell pensjonssparing

Komiteens medlemmer fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre viser til merknader og forslag om økt beløpsgrense og symmetrisk beskatning av fradrag for innbetaling til, og utbetaling fra ordningen for individuell pensjonssparing, fremsatt av samtlige opposisjonspartier siden regjeringen først ville avvikle ordningen med skattestimulert privat pensjonssparing og deretter gjeninnførte en begrenset ordning. Det har vært en dramatisk nedgang i antall sparekontrakter. Disse medlemmer mener derfor at det er behov for å forbedre ordningen.

Disse medlemmer mener at den øvre beløpsgrensen må økes for å stimulere sterkere til pensjonssparing ved siden av folketrygdens ordninger og kollektive pensjonsavtaler i arbeidsforhold, og fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen legge frem forslag i statsbudsjettet for 2012 til en forbedret ordning for individuell pensjonssparing med årlig fradrag i alminnelig inntekt for årlige innbetalinger (inkludert kostnader) på inntil 40 000 kroner, samtidig som det innføres en symmetrisk beskatning av fradragene for innbetaling til, og utbetalingene fra ordningen.»

Komiteens medlemmer fra Høyre viser også til forslag fremmet i Innst. 430 L (2010–2011) om bedring av BSU-ordningen og Skattefunn-ordningen samt heving av nedre grense for grunnrenteskatt for kraftverk og innføring av startavskrivninger for saldogruppe d.

Disse medlemmer foreslår å redusere bevilgningen med 385 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

5501

Skatter på formue og inntekt

72

Fellesskatt, nedsettes med

385 000 000

fra kr 169 091 000 000 til kr 168 706 000 000»

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti viser til merknader i kapittel 4 i denne innstilling og Innst. 430 L (2010–2011) om økt skattefradrag for frivillige organisasjoner til 24 000 kroner, å la mindre tros- og livssynssamfunn få nyte godt av gavefradragsordningen, økt minstefradrag øvre grense til 80 000 kroner, økning av det årlige sparebeløpet i individuelle pensjonsordninger til 40 000 kroner, økte beløpsgrenser i BSU-ordningen til 25 000 kroner pr. år og 225 000 samlet, økt beløpsgrense for lønnsoppgaveplikt til 10 000 kroner for frivillige organisasjoner, fritak for nullutslippsbiler fra fordelsbeskatning, økte avskrivningssatser for driftsbygninger i landbruket og forbedringer i Skattefunn-ordningen. Dette medlem foreslår å redusere bevilgningen med 1166,2 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

5501

Skatter på formue og inntekt

72

Fellesskatt, nedsettes med

1 166 200 000

fra kr 169 091 000 000 til kr 167 924 800 000»

Komiteens medlem fra Venstre viser til en rekke forslag om endringer i skattesatser; bl.a. økt skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner til 15 000 kroner, økt skattepliktig fordel av kjøp av aksjer i egen bedrift til 10 000, økt årlig grense for sparebeløp i individuelle pensjonsordninger til 40 000 kroner, redusert fradrag for fagforeningskontingent til 1 800 kroner, heve satsen i skattefradrag for BSU fra 20 til 28 pst. og samtidig oppheve den totale sparegrensen i BSU, øke grensen for lønnsoppgaveplikt i frivillige organisasjoner til 10 000 kroner, heve avskrivningssatsene i saldogruppe d (maskiner etc.) til 25 pst, innføre en egen «miljøavskrivningssats» i samme saldogruppe, innføre rett til minstefradrag for selvstendig næringsdrivende, heve maksimalt sparebeløp i OTP for selvstendig næringsdrivende til 6 pst. og heve satsene i SkatteFunn-ordningen, alt nærmere omtalt i kapittel 4 i denne innstilling og i Innst. 430 L (2010–2011). Samlet utgjør disse forslagene en netto skattelette på 1 001 mill. kroner.

Dette medlem fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

5501

Skatter på formue og inntekt

72

Fellesskatt, nedsettes med

1 001 000 000

fra kr 169 091 000 000 til kr 168 090 000 000»