19.15 Kap. 5506 Avgift på arv og gaver

Post 70 Avgift

Komiteens medlemmer fra Høyre viser til sine merknader i denne innstillingens kapittel 4 og forslag i Innst. 430 L (2010–2011) om fjerning av arveavgiften, samt forslag om at herreløs arv tilfaller frivillige organisasjoner.

Disse medlemmer foreslår å redusere bevilgningen med 71 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

5506

Avgift av arv og gaver

70

Avgift, nedsettes med

71 000 000

fra kr 1 800 000 000 til kr 1 729 000 000»

Komiteens medlem fra Venstre viser til forslag om å avvikle arveavgiften og om å la såkalt «herreløs arv» tilfalle frivillige organisasjoner, alt omtalt nærmere i kapittel 4 i denne innstilling og i Innst. 430 L (2010–2011). Samlet utgjør disse forslagene en netto skattelette på 70 mill. kroner.

Dette medlem fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

5506

Avgift av arv og gaver

70

Avgift, nedsettes med

70 000 000

fra kr 1 800 000 000 til kr 1 730 000 000»