19.16 Kap. 5508 Avgift på utslipp av CO2 i petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen

Post 70 CO2-avgift i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen

Komiteens medlem fra Venstre viser til forslag om å doble CO2-avgiften på utslipp av CO2 i petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen nærmere omtalt i kapittel 4 i denne innstilling. Samlet utgjør dette forslaget en netto avgiftsskjerpelse på 125 mill. kroner.

Dette medlem fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

5508

Avgift på utslipp av CO2 i petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen

70

CO2-avgift i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen, forhøyes med

125 000 000

fra kr 2 300 000 000 til kr 2 425 000 000»