Post 72 Arbeidsgiveravgift

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti viser til sine merknader i kapittel 4 i denne innstilling om halvering av arbeidsgiveravgift for nye lærlinger og økt grense for betaling av arbeidsgiveravgift for frivillige organisasjoner til 50 000 kroner pr. ansatt og 500 000 kroner samlet, og foreslår å redusere bevilgningen med 53 mill. kroner.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

5700

Folketrygdens inntekter

72

Arbeidsgiveravgift, nedsettes med

53 000 000

fra kr 135 100 000 000 til kr 135 047 000 000»

Post 71 Trygdeavgift

Komiteens medlem fra Venstre viser til forslag om å redusere trygdeavgiften for selvstendig næringsdrivende og øke beløpsgrensen for lønnsoppgaveplikt for frivillige organisasjoner, nærmere omtalt i kapittel 4 i denne innstilling og i Innst. 430 L (2010–2011). Samlet utgjør dette forslaget en netto avgiftslettelse på 103 mill. kroner.

Dette medlem fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

5700

Folketrygdens inntekter

71

Trygdeavgift, nedsettes med

103 000 000

fra kr 94 620 000 000 til kr 94 517 000 000»

Post 72 Arbeidsgiveravgift

Komiteens medlem fra Venstre viser til forslag om å fjerne arbeidsgiveravgiften for alle nye lærlinger fra 1. juli 2011 og halvere arbeidsgiveravgiften de tre første årene for nye foretak med færre enn 5 ansatte, nærmere omtalt i kapittel 4 i denne innstilling og i Innst. 430 L (2010–2011). Samlet utgjør dette forslaget en netto avgiftslettelse på 405 mill. kroner.

Dette medlem fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

5700

Folketrygdens inntekter

72

Arbeidsgiveravgift, nedsettes med

405 000 000

fra kr 135 100 000 000 til kr 134 695 000 000»