20.21 Kap. 1795 Kulturelle og allmennyttige formål

Post 1 Driftsutgifter

Sammendrag

Bevilgningen foreslås redusert med 2,765 mill. kroner.

I forslaget inngår en reduksjon på 2,1 mill. kroner knyttet til overføring av budsjettansvar for festningspolitiet. I forslaget inngår også en reduksjon på 0,7 mill. kroner, som foreslås omdisponert til andre kapitler på forsvarsbudsjettet.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.