4.10 Endring av BSU-ordningen, jf. kap. 5501 post 72

Komiteens medlemmer fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre mener det er viktig å gi ungdom en mulighet til å spare nødvendig egenkapital for kjøp av egen bolig og mener at BSU-ordningen må styrkes om den skal gi reell mulighet til å møte egenkapitalkravet i dagens boligmarked. BSU-ordningen er svært målrettet, og må forbedres.

Komiteens medlemmer fra Høyre mener at det ikke er noen grunn til å opprettholde grensen for totalt sparebeløp og foreslå å heve fradragsprosenten fra 20 pst. til 28 pst. Disse medlemmer foreslår samtidig at årlig sparebeløp heves til 25 000 kroner.

Disse medlemmer viser til bevilgningsforslag i kapittel 19 i denne innstillingen og videre til lovendringsforslag i Innst. 430 L (2010–2011).

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti foreslår å øke maksimalt årlig sparebeløp i BSU-ordningen til 25 000 kroner og samlet sparebeløp til 225 000 kroner. Dette medlem peker på at en slik heving av beløpsgrensene vil stimulere til økt sparing blant unge i etableringsfasen. Spesielt i en tid hvor det synes som om det blir vanskeligere å få fullfinansiert egen bolig er dette viktig.

Dette medlem viser til bevilgningsforslag i kapittel 19 i denne innstillingen under kap. 5501 post 72.

Dette medlem viser videre til lovendringsforslag i Innst. 430 L (2010–2011).

Komiteens medlem fra Venstre mener at det ikke er noen grunn til å opprettholde grensen for totalt sparebeløp i BSU-ordningen. Ordningen bør kun begrenses av årlig sparebeløp og alder. Dette medlem foreslår videre å øke fradragsprosenten i ordningen fra 20 til 28 pst. slik at dette fradraget prosentvis blir sidestilt med øvrige fradrag og samtidig oppheve det maksimale samlede sparebeløpet i ordningen. Dette medlem viser i så måte til den smule manglende logikk det er i at man (i enkelte tilfeller) kan måtte betale 28 pst. kapitalskatt av renteinntektene på BSU-innskuddene.

Dette medlem viser til forslag om endring i skatteloven § 16-10 i Innst. 430 L (2010–2011) og bevilgningsforslag i kapittel 19 i denne innstilling under kap. 5501 post 72.