Post 72 Demokratistøtte/partier, kan overføres

Sammendrag

Bevilgningen på posten foreslås redusert med 3,5 mill. kroner som inndekning for økte flyktningutgifter, jf. omtale under kap. 167 post 21 nedenfor.

Reduksjonen av bevilgningen på posten vil kunne innebære at gjennomføring av enkelte tiltak utsettes til 2012.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Post 73 Kultur, kan overføres

Komiteens medlemmer fra Høyre viser til sitt forslag til Høyres alternative budsjett for 2011, og viderefører i dette budsjettforslaget sine prioriteringer derfra. Disse medlemmer anser at deler av norsk bistandsinnsats er lite målrettet og ikke på en optimal måte bidrar til varig å skape utvikling og redusere fattigdom, og velger derfor å nedprioritere enkelte slike innsatsområder.

Disse medlemmer foreslår å redusere bevilgningen med 30 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

160

Sivilt samfunn og demokratiutvikling:

73

Kultur, kan overføres, nedsettes med

30 000 000

fra kr 106 000 000 til kr 76 000 000»

Post 75 Internasjonale organisasjoner og nettverk, kan overføres

Komiteens medlemmer fra Høyre viser til merknad under kap. 160 post 73.

Disse medlemmer foreslår å redusere bevilgningen med 26 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

160

Sivilt samfunn og demokratiutvikling

75

Internasjonale organisasjoner og nettverk, kan overføres, nedsettes med

26 000 000

fra kr 172 500 000 til kr 146 500 000»

Post 77 Utvekslingsordninger gjennom Fredskorpset, kan overføres

Sammendrag

Bevilgningen på posten foreslås redusert med 4,6 mill. kroner som inndekning for økte flyktningutgifter, jf. omtale under kap. 167 post 21 nedenfor.

Reduksjonen av bevilgningen på posten vil kunne innebære at gjennomføring av enkelte tiltak utsettes til 2012.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Høyre og Venstre, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre viser til merknad under kap. 160 post 73.

Disse medlemmer foreslår å redusere bevilgningen med 10 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag, tilsvarende en reduksjon på 14,6 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

160

Sivilt samfunn og demokratiutvikling

77

Utvekslingsordninger gjennom Fredskorpset, kan overføres, nedsettes med

14 600 000

fra kr 135 000 000 til kr 120 400 000»

Komiteens medlem fra Venstre viser til merknad og forslag under kap. 153 post 78 vedrørende reversering av foreslått omdisponering av bistand. Dette medlem går på denne bakgrunn mot regjeringens forslag.