5.6 Kap. 153 Bistand til Latin-Amerika

Post 78 Regionbevilgning for Latin-Amerika, kan overføres

Komiteens medlemmer fra Høyre viser til merknad under kap. 151 post 78.

Disse medlemmer foreslår å redusere bevilgningen med 5 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

153

Bistand til Latin-Amerika

78

Regionbevilgning for Latin-Amerika, kan overføres, nedsettes med

5 000 000

fra kr 190 500 000 til kr 185 500 000»

Komiteens medlem fra Venstre merker seg at budsjettproposisjonen tar til orde for «omdisponeringer knyttet til inndekning for økte utgifter til flyktningtiltak i Norge som rapporteres som ODA». Dette medlem er kritisk til begrunnelsen for forslaget om omdisponering, og viser til at omdisponeringene således vil fremstå som kutt i tradisjonell bistand. Dette medlem viser til at den samlede foreslåtte omdisponeringen på bistandsområdet er 115,9 mill. kroner. Dette medlem merker seg imidlertid at bevilgningene til bistand til Latin-Amerika er skjermet fra den foreslåtte omdisponeringen. Dette medlem er skeptisk til dette, og viser til at Venstre ved tidligere budsjettbehandlinger har foreslått å vri store deler av norsk bistand fra Latin-Amerika til Afrika. Dette medlem mener at regjeringens satsing på bistand til Latin-Amerika langt på vei er ideologisk begrunnet. Denne satsingen bidrar etter dette medlems mening til å svekke fattigdoms-orienteringen i bistanden, da de fleste landene i regio-nen er mellominntektsland. På denne bakgrunn foreslår dette medlem å reversere den foreslåtte omprioriteringen i budsjettproposisjonen til sine opprinnelige formål, mot en tilsvarende reduksjon i bevilgningen til bistand i Latin-Amerika. Sistnevnte vil innebære at finansieringen av igangsatte prosjekter og inngåtte avtaler i regionen vil måtte utsettes i påvente av neste års budsjettbehandling.

Dette medlem fremmer på denne bakgrunn følgende forslag.

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

153

Bistand til Latin-Amerika

78

Regionbevilgning for Latin-Amerika, kan overføres, nedsettes med

108 600 000

fra kr 190 500 000 til kr 81 900 000»