Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2010, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid

Dette dokument

  • Innst. 62 S (2011–2012)
  • Kildedok: Meld. St. 25 (2010–2011)
  • Dato: 16.11.2011
  • Utgiver: utenriks- og forsvarskomiteen
  • Sidetall: 7

Til Stortinget

Oslo, i utenriks- og forsvarskomiteen, den 16. november 2011

Ine M. Eriksen Søreide

Laila Gustavsen

leder

ordfører