Innstilling fra justiskomiteen om endringar i straffelova mv. (internasjonal barnebortføring mv.)

Til Stortinget

Oslo, i justiskomiteen, den 14. februar 2012

Per Sandberg

leder og ordfører