Brev fra Finansdepartementet v/statsråden til finanskomiteen, datert 22. mars 2013

Trykkfeil i Prop. 96 L (2012-2013)

Det vises til Prop. 96 L (2012-2013) fremmet 22. mars 2013.

Ved inkurie er det blitt en trykkfeil i avsnitt 4.6 på s. 23 andre spalte i den trykte versjonen, hvor tallet 12 feilaktig er skrevet som tallet 15.

Avsnittet skal lyde:

«Til sammenligning har svenske myndigheter varslet at de fire største svenske bankene skal ha en ren kjernekapitaldekning på 10 pst. fra 2013. Dette kravet skal økes til 12 pst. fra 2015.»