Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 1291/2013 om opprettelse av Horisont 2020 – rammeprogrammet for forskning og innovasjon (2014–2020)

Til Stortinget

Oslo, i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, den 27. mars 2014

Trond Giske

Kristin Vinje

leder

ordfører