Innstilling fra næringskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Liv Signe Navarsete, Marit Arnstad, Trygve Slagsvold Vedum og Geir Pollestad om tollvern

Dette dokument

Til Stortinget

Sammendrag

I dokumentet fremmes følgende forslag:

  • «1. Stortinget ber regjeringen følge opp Stortingets tollvedtak i gjeldende statsbudsjett, herunder tollomleggingen på enkelte varelinjer av ost, storfekjøtt og lam, som ble innført 1. januar 2013.

  • 2. Stortinget ber regjeringen legge dette til grunn for videre dialog med internasjonale organisasjoner.»

Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Else-May Botten, Ingrid Heggø, Odd Omland og Knut Storberget, fra Høyre, Frank Bakke-Jensen, Ingunn Foss, Gunnar Gundersen og Charlotte Spurkeland, fra Fremskrittspartiet, Morten Ørsal Johansen, Øyvind Korsberg og Jørund Rytman, fra Kristelig Folkeparti, Line Henriette Hjemdal, fra Senterpartiet, lederen Marit Arnstad, og fra Venstre, Pål Farstad, viser til at det i Representantforslag 11 S (2013–2014) fra stortingsrepresentantene Liv Signe Navarsete, Marit Arnstad, Trygve Slagsvold Vedum og Geir Pollestad om tollvern fremholdes at et solid tollvern er avgjørende for landbruket og næringsmiddelindustrien i Norge, og at tollvern er en bærebjelke for å sikre matproduksjon over hele landet. Komiteen viser til at det foreslås at Stortinget ber regjeringen følge opp Stortingets tollvedtak i gjeldende statsbudsjett, herunder tollomleggingen på enkelte varelinjer av ost, storfekjøtt og lam, som ble innført 1. januar 2013, og at det foreslås at Stortinget ber regjeringen legge dette til grunn for videre dialog med internasjonale organisasjoner. Komiteen viser til brev av 27. januar 2014 (vedlagt) fra landbruks- og matminister Sylvi Listhaug der det fremkommer at Landbruks- og matdepartementets vurdering er at regjeringen allerede har oppfylt forslagene i representantforslaget. Det vises til at tollsatsene for ost og kjøtt, som ble endret med virkning fra 1. januar 2013, er videreført fra 1. januar 2014, og at gjeldende tollsatser vil ligge fast innenfor dagens regime med mindre Stortinget foretar endringer. Det vises videre til at en årlig innrapportering av anvendte tollsatser til WTO vil være basert på gjeldende satser. Det vises også til at statsråden orienterte om de faktiske forhold i møte med EUs kommisær for landbruk og bygdeutvikling, Dacian Ciolos, 18. januar 2014.

Komiteens medlemmer fra Høyre og Fremskrittspartiet viser videre til at landbruks- og matministeren i brevet av 27. januar 2014 påpeker at regjeringen har som målsetting å reversere omleggingen til prosenttoll, og at endringer av tollvernet forutsetter Stortingets vedtak. Disse medlemmer merker seg dette og vil vise til at Norge som et lite land er avhengig av forutsigbare betingelser for handel.

Disse medlemmer vil vise til at Europaparlamentet i sin resolusjon fra 4. juli 2013 (2013/2547(RSP)) kritiserte de forhøyede tollsatsene på ost og kjøtt.

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, viser til at det i samarbeidsavtalen mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre går frem at det skal legges vekt på forutsigbarhet og reformer som kan gi økt lønnsomhet for norsk landbruk, og at samarbeidspartiene vil føre en mer aktiv politikk for å ivareta Norges interesser overfor EU. Flertallet viser til at disse prinsippene ligger til grunn også når det skal inngås avtaler med EU som har innvirkning for norsk landbruk. For flertallet er det avgjørende at Norge, gjennom forhandlinger med EU, klarer å sikre trygge og forutsigbare vilkår og en positiv inntektsutvikling for norsk jordbruk også i framtiden.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre viser til at endringene fra kronetoll til prosenttoll er fullt ut legitime etter WTO sitt regelverk. Det står eksplisitt i bindingslista i WTO: «Hvor både spesifikk (krone) og ad valorem (prosent) tollsats er angitt vil man benytte den sats som til enhver tid er høyest» (Særskilt vedlegg til St.prp.nr. 65 (1993–1994)). Disse medlemmer viser til at andre land i WTO har benyttet seg av muligheten til å veksle mellom prosent- eller kronetoll. Disse medlemmer konstaterer at importvern for landbruk ikke er en del av EØS-avtalen.

Disse medlemmer vil understreke at forutsigbarhet er svært viktig for en langsiktig næring som landbruket. Investeringer og drift gjøres i tillit til at omlegginger ikke uten videre reverseres. Brå endringer vil kunne få uheldige konsekvenser for næringsaktørene. Disse medlemmer vil påpeke at det er et behov for å styrke både rammevilkårene og inntektsmulighetene for norske bønder og for norsk næringsmiddelindustri. Disse medlemmer viser til at eventuelle endringer i landbrukspolitikken krever en grundig gjennomgang og dialog med berørte parter.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet ser det som positivt at en samlet komité viser til at gjeldende tollsatser vil ligge fast innenfor dagens regime med mindre Stortinget foretar endringer.

Disse medlemmer viser til at importen av ost til Norge har økt de siste årene. Samtidig med omlegging til prosenttoll ble også kvotene for import av ost økt betydelig. Disse medlemmer viser til at dette ivaretar ønsket om og behovet for variasjon og mangfold i tilbudet av ost til norske forbrukere. Disse medlemmer vil imidlertid advare mot å bruke ordningen med kvoter på en slik måte at importvernet uthules. En sterk økning av kvotene utover dagens ordning vil innebære en omgåelse av regelverket og vil ikke gi landbruket den forutsigbarhet som næringen har behov for.

Uttalelse fra utenriks- og forsvarskomiteen

Komiteens utkast til innstilling ble 27. mars 2014 oversendt utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse. Utenriks- og forsvarskomiteen uttaler følgende i brev av 2. april 2014:

«Utenriks- og forsvarskomiteens medlemmer slutter seg til næringskomiteens utkast til innstilling til Dokument 8:11 S (2013–2014) og har ingen ytterligere merknader.»

Komiteens tilråding

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til representantforslaget og rår Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:

Dokument 8:11 S (2013–2014) – representantforslag fra stortingsrepresentantene Liv Signe Navarsete, Marit Arnstad, Trygve Slagsvold Vedum og Geir Pollestad om tollvern – vedlegges protokollen.

Vedlegg

Brev fra Landbruks- og matdepartementet v/statsråden til næringskomiteen, datert 27. januar 2014

Svar på Dokument 8:11 S (2013-2014) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Liv Signe Navarsete, Marit Arnstad, Trygve Slagsvold Vedum og Geir Pollestad om tollvern

Jeg viser til brev av 14. januar d.å. fra leder i Stortingets næringskomité Marit Arnstad hvor det bes om en vurdering fra Landbruks- og matdepartementet av ovennevnte forslag.

I representantforslaget foreslås følgende to punkter:

  • 1. Stortinget ber regjeringen følge opp Stortingets tollvedtak i gjeldende statsbudsjett, herunder tollomleggingen på enkelte varelinjer av ost, storfekjøtt og lam, som ble innført 1. januar 2013.

  • 2. Stortinget ber regjeringen legge dette til grunn for videre dialog med internasjonale organisasjoner.

Landbruks- og matdepartementets vurdering er at regjeringen allerede har oppfylt forslagene i representantforslaget.

I tilknytning til forslag 1 vil jeg bemerke at tollsatsene for ost og kjøtt som ble endret med virkning fra 1. januar 2013, er videreført fra 1. januar 2014. Gjeldende tollsatser vil ligge fast innenfor dagens regime med mindre Stortinget foretar endringer.

I tilknytning til forslag 2 vil jeg bemerke at gjeldende tollregime er og har vært grunnlaget for formell og uformell kontakt med internasjonale organisasjoner. En årlig innrapportering av anvendte tollsatser til WTO vil være basert på gjeldende satser. I tillegg orienterte jeg om de faktiske forhold i møte med EUs kommissær for landbruk og bygdeutvikling, Dacian Ciolos, 18. januar d.å.

I nevnte møte orienterte jeg samtidig om Regjeringens posisjoner og målsettinger. Regjeringen har som målsetting å reversere omleggingen til prosenttoll. Endringer av tollvernet forutsetter Stortingets vedtak. Jeg vil derfor i tiden fremover legge vekt på nær kontakt med partier på Stortinget for å sikre forståelse for, og støtte til, en fremtidsrettet og ansvarlig landbruks- og handelspolitikk.

Oslo, i næringskomiteen, den 3. april 2014

Marit Arnstad

Gunnar Gundersen

leder

ordfører